21.06.2018 - Haliç İş Sağlığı ve Çevre Danışmanlık

"Çevre Mevzuatı" ile Etiketlenen Konular

21 Mayıs 2016 - 0 yorum
28.12.2015 Bilindiği gibi Çevre Mevzuatı gereği tehlikeli atık üreticileri atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak...
21 Mayıs 2016 - 0 yorum
Tebliğ, biyobozunur atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması, düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek miktarının azaltılması, maddesel veya enerji geri kazanım tesisleri olan mekanik ayırma, biyokurutma ve biyometanizasyon tesislerinin teknik kriterleri ile biyometanizasyon tesislerinde elde edilen fermente ürünün...
20 Mayıs 2016 - 0 yorum
21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren (Değişik:06/05/2014-28992) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik’ in 6 ncı, 7 nci ve 16 ncı maddeleri kapsamında en az 4 (dört) yıllık üniversitelerin çevre...
18 Mayıs 2016 - 0 yorum
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hakkında bilgiler. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği çerçevesinde yapılan GFB başvurusu sırasında sunulması gereken İş Akım Şeması ve Proses Özeti’ nde Atıksu Deşarjı bölümünde değişiklik yapılmıştır. 25.06.2014 Atıksu Deşarj Uygulamaları Evsel Atıksu Deşarj Uygulamaları (GÜNCELLENDİ) Evsel ve Endüstriyel Atıksu Deşarj...
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
  Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik    İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik...
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
Atık Yönetimi  Düzenli Depolama Tesisleri Uygulama Projesi Hazırlanmasına İlişkin Genelge  Maden Atıklarının Düzenli Depolanması ve Diğer Düzenli Depolama Tesislerinin Teknik Düzenlenmesine İlişkin Genelge  Düzenli Depolama Tesisleri Denetim Talimatnamesi (2011/13)  Katı Atık Bertaraf ve Ön İşlem Tesisleri Proje Onayı Genelgesi (2011/12) ...
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
Atık Yönetimi  Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği Ekler  Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ Ekler  Atık Takip Servis Sağlayıcıların Niteliklerinin Belirlenmesi ile ilgili Usul ve Esaslar  Kompost Tebliği Ekler Değişiklik  Atık Getirme Merkezi Tebliği Ekler  Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği...
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
Atık Yönetimi Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ekler  Maden Atıkları Yönetmeliği  Ekler Değişiklik Bitkisel Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliği Atık Yönetimi Yönetmeliği Ekler Değişiklik Ekler Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında YönetmelikEk-1 Ek-2 Ek-3 Ek- 4 Ek-5 Ek-6 Ek-7 Ek-8 Ek-9 Ek-10 Ek-11 Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik Ekler Radyoaktif...
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
 İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde...
17 Mayıs 2016 - 0 yorum
İlgili yönetmelik ve Tebliğler  Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Değişiklik Değişiklik  Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliğ Değişiklik  Değişiklik