25.05.2018 - Haliç İş Sağlığı ve Çevre Danışmanlık

Kapasite Raporunun Alınması

KAPASİTE RAPORU

Kapasite Raporu Nedir?

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

Kullanıldığı Yerler

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır.

Kapasite Raporları, sanayiciliğin belgelenmesine yönelik:

 • Sanayi Sicil Belgesi
 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi
 • Yerli Malı Belgesi
 • Gıda Sicil Belgesi
 • İmalatçı Belgesi
 • İmalat Yeterlilik Belgesi vb. belgelerinin düzenlenmesinde ve bu sayede;
 • Ucuz Elektrik Kullanımı
 • İhracat Teşviki İşlemleri
 • Gümrük İşlemleri
 • Kamu İhalelerindeki İşlemler
 • Vergi İncelemelerindeki İşlemler
 • Fuar Giderlerinin Karşılanması
 • DİİB Kapsamasında Uygun Hammadde Temini

gibi sanayicilere sağlanan avantajlardan yararlanabilmek amacıyla kullanılmaktadır.

Ayrıca ülkemizin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?

 • Oda üyesi olan,
 • Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
 • Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,
 • Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.
 • Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?
 • Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,
 • İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir),
 • Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun İstanbul Ticaret Odası’nca tesbiti),
 • Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,
 • Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı,Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir il’e nakletmesi ve/veya başka bir Oda’ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,
 • Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,
 • Geçerlilik süresinin dolması.
 • Raporun Geçerlilik Süresi Ve Yenileme
 • Kapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya Odalarca değişiklik tespit edilmemesi halinde iki yıl geçerlidir. Odalarca yapılmakta olan hatırlatmalar da dikkate alınarak geçerlilik süresi dolmadan birkaç ay önce yenileme talebinde bulunulması gerekmektedir.
 • Kapasite raporunda yer alan bilgilerin değişmesi halinde raporun yenilenmesi, bürokratik işlemler sırasında problem çıkmaması açısından çok önemlidir.
 • Raporda yer alan makinalar kiralık (leasing dahil) ve kira sözleşmesi süresi 2 yıldan az ise sözleşmenin bitim tarihi raporun geçerlilik süresini belirlemektedir.
 • Makina Kira Sözleşmesi süresi, kapasite raporu için başvuru tarihinde 1 yıldan az ise bu makinalar için kapasite raporu düzenlenmemektedir.

KAPASİTE RAPORU BAŞVURUSU

Kapasite raporu başvurusunda bulunabilmek için, firma üretim yeri veya merkez adresinden en az birinin bağlı olduğu odanın sınırları içinde bulunması ve ilgili odaya üye olunması gerekmektedir.

Kapasite Raporu İstek Formu, odalardan ücretsiz temin edilebilmektedir. Temin edilen Kapasite Raporu İstek Formu doldurularak ilgili odaya dilekçe ile başvuru yapılır.

Kapasite Raporu Müracaatı İçin Gerekli Belgeler:

1- Eksiksiz doldurulmuş kapasite raporu müracaat formu, (2 nüsha)

2- Firmanın imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ve 1 adet fotokopisi, (Aslı görüldükten sonra iade edilecektir)

3- Kiralık olan bina, işyeri için kira sözleşmesi, Mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi sureti,

4- Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin son iki ayın SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları,

5- İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı listesi ve bilanço kıymeti,  (Firma Mülkiyetindeki Makine-Teçhizat Listesi’nin doldurulması gerekmektedir.)

6- Varsa, işyerindeki kiralık makine teçhizatın listesi, (Kiralık Makine-Teçhizat Listesi’nin doldurulması gerekmektedir.)

7- Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi fotokopisi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi. Leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı.

8- Sanayi sicil belgesi fotokopisi,

9- Vergi levhası fotokopisi,

10- Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),

11- Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi.

12- Ek bilgi ve güncelleme formu.