ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirme, yatırım kararı alınmadan önce projenin çevresel etkilerinin dikkate alınmasını sağlayan çalışmalar bütünüdür. Çevre üzerinde olması muhtemel etkileri planların, programların ve projelerin onaylanmadan önce çevresel değerlendirmeye tabi tutulmasını sağlar. Bu nedenle, Çevresel Değerlendirme Direktifleri, sürdürülebilir kalkınma için önemli araçlardır.

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe gire “Çevre Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” ne göre Ek 1 ve Ek 2 listelerinde yer alan işletmeler aşağıda verilmiştir;

– Ek 1 listesinde yer alan işletmeler incelemek için

– Ek 2 listesinde yer alan işletmeler incelemek için

ÇED Kapsam Dışı Yazısı

ÇED yönetmeliği Ek-I ve Ek- II listelerinde yer almayan, Ek II listesinde yer almasına rağmen eşik değerden dolayı kapsamda yer almadığına kanaat getirilen projelere verilen ve projenin ÇED yönünden değerlendirildiğini gösteren resmi yazıdır.