ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ

2000 yılından günümüze Çevre Yönetim Hizmetlerinde doğru adres...

Çevre Yönetim Danışmanlığı

2000 yılından günümüze müşterilerine faaliyetlerinin çevresel etkisinin belirlenmesi konusunda hizmet sunmayı amaç edinen kuruluşumuz, kirletici vasfı yüksek sektörlere kıdemli çevre yöneticileri ile sonuç odaklı ve karlılığı artırıcı öneriler içeren raporlama yapmaktadır. Sektörlerde uzmanlaşmış çevre yöneticisi ekibi ile saha tespit, denetim ve eğitim çalışmalarını sürdürmektedir.

Çevre İzin ve Lisansı

İşletmelerin; Ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için yürürlükteki yasal mevzuatları değerlendirilerek ihtiyaç duyulan izin ve lisansları alan çevre yöneticisi ekibimiz, ticari faaliyetlerin çevre üzerindeki etkisinin kontrol altına alınmasını sağlar.

Çevresel Yönetim Planı

Dip Taraması Çevresel Yönetim Planı, Dip tarama faaliyeti kapsamında ortaya çıkan malzemeler, bu malzemelerin alınacağı, boşaltılacağı deniz alanlarının çevresel yönetimi ile bertaraf ve faydalı kullanımına ilişkin konuları içeren plandır.

Dip tarama ve boşaltım faaliyetinden önce, faaliyetin çevresel açıdan uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla “Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği” Ek-2’sinde formatı verilen Dip Taraması Çevresel Yönetim Planının hazırlanması esastır.

Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlığı

Atıksu Arıtımı, çeşitli alanlardaki uygulamalar sonucunda oluşan atıksuyun, fiziksel, kimyasal veya biyolojik yöntemler kullanılarak alıcı ortamın doğal yapısını bozmayacak limitlere indirgenmesi işlemlerinin bütünüdür.

Evsel kaynaklı atıksuyu ve proses kaynaklı endüstriyel atık suyu bulunan konut, site, organize sanayi bölgeleri, sanayi kuruluşlarının vb. atıksularını gerek alıcı ortam gerekse alt yapı sistemlerine vermeden önce deşarj limitlerini sağlamak amacıyla atıksu arıtma tesisi kurması zorunludur.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

Çevresel Etki Değerlendirme, yatırım kararı alınmadan önce projenin çevresel etkilerinin dikkate alınmasını sağlayan çalışmalar bütünüdür. Çevre üzerinde olması muhtemel etkileri planların, programların ve projelerin onaylanmadan önce çevresel değerlendirmeye tabi tutulmasını sağlar. Bu nedenle, Çevresel Değerlendirme Direktifleri, sürdürülebilir kalkınma için önemli araçlardır.

Çevresel Uygunluk Denetimleri

İnsan sağlığını ve çevreyi korumak için tesislerin çevresel etkiyi önceleyen yasalara uyması gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi için tesis yöneticilerinin çevresel uyumdaki rollerini doğru bir şekilde anlamaları, tespit ettikleri uyum sorunlarına çözümler üretmeleri ve bu çabaların kayıtlarını sürekli olarak tutmaları gerekmektedir. Çevresel uyumluluğa yönelik önemli bir araç, Çevresel Uygunluk Denetimidir.

Atık Yönetimi Danışmanlığı

Sürdürülebilir toplumlar yaratma hedefi, atık yönetimini bu çabanın ön saflarına taşımıştır. Atıkların azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi gibi hizmetler kullanılan parametreler arasında yer almaktadır. Uluslararası ve yerel standartlara uygun atık yönetimi stratejileri geliştirerek atık maliyetlerinizi yeni gelir kaynaklarına dönüştürmenizde yardımcı oluyoruz.

Çevresel Durum Raporu

Çevre Durum Raporu; şirketlerin yıllık bazdaki çevresel durumuna ve yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan çevresel performansını gösteren raporlardır.  Raporlarda; Hava, Su, Toprak, Atık, Kimyasalların Yönetimi, Biyolojik Çeşitlilik, Arazi Kullanımı, ÇED, Çevre İzin ve Lisans İşlemleri, Çevre Denetimleri ve Çevre Eğitimleri gibi konuları içerir.

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Danışmanlığı

Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerden biri olan Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyanı ile 2872 Sayılı Çevre Kanunun Ek 1 listesinde yer alan; Ürün ve ambalajlardan 01.01.2020 tarihi itibariyle geri kazanım katılım payı tahsil edilmeye başlanmıştır.

Yönetmelik kapsamındaki ürünlerden plastik poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için ise yurtiçinde piyasaya süren/ithalatçı gerçek veya tüzel kişilerden geri kazanım katılım payı alınmaktadır.

HALİÇ ÇEVRE, müşterilerinin Beyanname kapsamına giren ambalaj ve ürünlerini belirliyor, Kontrol ve Onay süreçleri için teknik mühendis ekibi ile sizlere yardımcı oluyor…

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İhtiyaç duyduğunuz sürdürülebilirlik ölçümlerine ve raporlarına ulaşabilirsiniz…

Sera Gazı İzleme Planı

Etkili bir izleme planının oluşturulması, sera gazı kaynaklarının belirlenmesi de dahil olmak üzere bazı önemli adımı içerir; izleme için uygun yöntemlerin belirlenmesi, verilerin toplanması ve her bir ölçüm cihazı veya yöntemden gelen verilerin hesaplanması ve kalite kontrolü için prosedür ve yöntemlerin doğru seçilmesi önemlidir.

HALİÇ ÇEVRE, İlk kez envanter raporlayacak olan tesisler için, doğru verileri elde etmek ve sunmak adına GHG emisyon izleme planı oluşturmanıza yardımcı olur. Birçok işletmenin karşılaştığı ilk zorluk, tüm gereksinimleri anlamaktır. GHG emisyon izleme planı ilk odak noktası, tüm endüstriyel tesislerdeki sabit yanma kaynaklarıdır ve belirli endüstri sektörleri için proses emisyon kaynaklarını içerir…

Sera Gazı Emisyon Raporu

17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” gereği, bu yönetmeliği Ek 1 listesinde yer alan faaliyetleri yürüten kurum/ kuruluşların 22.07.2014 tarih ve 29068 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlandırılması Hakkında Tebliğ” hükümleri kapsamında sera gazı emisyonlarını izlemesi, raporlandırması ve yetkili kuruluşlara doğrulatarak Bakanlığa sunması zorunludur.

Sera gazı emisyonlarını belirlemek ve azaltmak bir şirketin kamu imajını iyileştirmesine ve çevresel sürdürülebilirlik faaliyetleri açısından önemli bir ayırt edici özellik kazanmasına yardımcı olacaktır…

Karbon Ayak İzi

Bir kuruluşun, faaliyetin, ürün veya kişinin sebep olduğu sera gazı emisyonlarının tümüne karbon ayak izi denir. Küresel ısınmaya sebep olan tüm sera gazları karbon ayak izini oluşturmaktadır.

Şirketinizin karbon ayak izini (Sera Gazı emisyonları) hesaplamak, kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerinizin önemli bir parçasıdır. Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının azaltılması, işletmenin doğrudan mülkiyeti ve operasyonel kontrolü altında olanlar, genellikle bir şirketin karbon azaltma stratejisindeki ilk hedeftir. Ancak, karbon nötr olmak için, bir şirketin değer zincirinde yukarı ve aşağı salınan dolaylı emisyonlar olan diğer kapsam emisyonlarına da öncelik verilmesi gerekir.

Kuruluşunuzun Kategori 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 emisyonlarının değerlendirilmesi, emisyon azaltma stratejilerinin tanımlanması ve raporlama desteği için sizlere hizmet veriyoruz.

Su Ayak izi

Su tüketimini yönetmek, işletmeler için hiç bu kadar önemli olmamıştı. Suya olan talep, mevcut sınırlı su kaynakları üzerinde ağır bir baskı oluşturuyor ve bunun yerini alacak bir şey yok. Kötü su kalitesi veya su kıtlığı, ticari üretimi kesintiye uğratabilir ve işletme maliyetlerini artırarak genel tedarik zincirinizi etkileyebilir. Giderek daha fazla şirket, harekete geçmek ve kendilerini rakipleriyle karşılaştırmak için yeni fırsatlar ve suyla ilgili riskleri açıklıyor. İşletmenizin geride kalmasına izin vermeyin; su tüketiminizi ve buna bağlı riskleri bugünden düşünmeye başlayın.

  • İşletmelerin mal ve hizmetleri için tüketiminin bir sonucu olarak su kullanımlarını belirlemeye yardımcı olmak için ürünlerin, süreçlerin ve kuruluşların su ayak izi değerlendirmelerini gerçekleştirin.
  • Tedarik zincirlerinde suyla ilgili risklerin nereden kaynaklandığını tespit edin ve işletmelerin ürün tasarımı, tedarik ve tedarikçi katılımı yoluyla riski nasıl azaltabileceklerini belirleyin
  • Su yönetimine yönelik yaklaşımlarınızı geliştirin…

Yaşam Döngüsü Analizi (LCA)

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi; ürün, servis ya da prosesin hammaddelerinin elde edilmesinden başlayarak, işleme, üretim, ulaştırma, kullanım, yaşam sonu ve bertarafına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerinin hesaplandığı, ölçülebildiği, raporlanabildiği, kaynak verimliliği ve atık miktarı dahil bilgiler veren bir değerlendirme yöntemidir.

Ürünlerinizin Çevresel Etkisini Değerlendirin!

  • Ürünümün karbon ayak izini bilmek istiyorum,
  • Müşterilerime karşı sürdürülebilirlik konusunda daha iyi puan almak istiyorum,
  • Çabalarımı nereye odaklayacağımı anlamak istiyorum,

Diyorsanız; Bizimle iletişime geçin ve seçenekleriniz konusunda size yol göstermemize izin verin.

Çevre Etiketi (Eko Etiketi)

Eko-etiketleme çevresel açıdan tercih edilen ürünler için pazar avantajı yaratarak çevresel açıdan iyi olan ürünlerin tercih edilebilmesine ortam sağlamaktır. Eko-etiketler, bu etiketi taşıyan ürünlerin çevresel açıdan öncelikli ürünler olduklarını göstermek için kullanılmakta ve firmaların çevresel kimlikleri olarak değerlendirilebilmektedir. Bir başka deyişle, çevresel etiketler pazarlama ya da satış aracı olarak kullanılmaktadır.

Sürdürülebilir ürününüzü pazarda farklılaştırmanıza yardımcı olmak için çevre etiketi hizmeti sunuyoruz…

Yeşil Liman- Eko Liman

Dünyada her alanda olduğu gibi taşımacılık ve liman işletmeciliğinde de çevre duyarlılığının giderek artması, Türkiye’de de yeşil liman tesislerinin ülkeye kazandırılmasının gerekliliğini doğurmuştur.

Limanlar, enerji yoğun endüstrileri ile yeşil girişimleri başlatmak için doğru adrestir. Liman İdareleri, varlıklarını aktif olarak koruyarak ve çevre üzerindeki etkiyi en aza indirerek değerli doğal kaynakların ve limanların yönetiminde önemli bir role sahiptir. Liman Otoriteleri, sürdürülebilir iş uygulamaları ve yaklaşımları izleyerek ve liman operasyonlarında yeniliği teşvik ederek çevresel kimliklerini geliştirebilirler.

Yeşil Yıldız Belgesi

Yeşil Yıldız Belgesi; Bakanlık belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen, Turizm İşletmesi Belgelerindeki yıldızların yeşil olarak gösterildiği ve plaketlerinin üzerinde çevreye duyarlı tesis ibaresinin yazıldığı çevre etiketi uygulamasıdır.

Projenizin Yeşil Yıldız kriterlerine göre değerlendirilmesinin bazı faydaları şunlardır;

Daha düşük işletme maliyetleri, Daha yüksek yatırım getirisi, Verimlilik faydaları, Azaltılmış sorumluluk ve risk, Yaşamak ve çalışmak için daha sağlıklı yerler, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Gösterimi, Geleceğe yönelik varlıklar, Rekabet avantajı…

Danışmandan daha fazlasıyız, ekibinizin bir parçasıyız. Size en doğru hizmet vermeyi garanti ediyoruz…

Yeşil Muhasebe

Sürdürülebilirlik, temiz çevre, temiz üretim, sosyal sorumluluk gibi kavramlar günümüzde devletler kadar işletmeler açısından da bağlayıcı hale gelmiştir. Dahası çevre kirliliği konusunda işletmelerin rolünün bireylere oranla kat kat fazla olması, devletlerin dikkatini özellikle sürdürülebilirlik açısından işletmeler üzerine çekmiştir. Bu bağlamda pek çok ülkede çeşitli yasalar ve düzenlemelerle işletmelerin çevre kirliliği üzerindeki etkileri sınırlandırılmaya ve bu konuda önlemler alınmaya çalışılmıştır.

Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı hizmetlerimiz, şirketlerin mevcut durumunun analizinden başlayarak, çevresel sıcak noktaları belirleyerek, hedefler belirleyerek ve iyileştirmeleri izleyerek daha sürdürülebilir bir geleceğe yönelik sürdürülebilirlik yolculuklarında onlara rehberlik ederek başarılı olmalarına yardımcı olur.

Verimliliği artırırken ve temel risk yönetimi konularını ele alırken operasyonlarınızı çevresel ve sosyal açıdan daha sürdürülebilir hale getirin. Sürdürülebilirliği temel stratejinize dahil edin, sürdürülebilirliğin sunduğu birçok fırsattan en iyi şekilde yararlanın.

SIFIR ATIK BELGESİ

Sıfır atık yönetimi sorumlusu olarak, işletmenizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını sağlıyoruz. Başlayın ve değişimi nasıl uygulayacağınızı öğrenin, ekibinizi sıfır atık uygulamalarına entegre etmeye, maliyetleri düşürmeye ve döngüselliği artırmaya motive edin.

Birlikte çalışma ortamınıza göz atıyor ve atık ortamınızın haritasını çıkarıyoruz. Atık akışlarınızı tartıp kategorilere ayırarak bir temel oluşturuyor ve mevcut durumu belgeliyoruz. Bir sonraki adımda, israfınızı büyük ölçüde azaltmak için gereken tüm araçları size sağlayacak bir genel bakış raporu oluşturuyoruz.

Çalışanları eğiterek ve motive ederek şirketlerin en iyi sıfır atık potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerini sayılarla ölçerek şirketinizin döngüsel hedeflerini somutlaştırıyoruz.

BİZDEN HABERLER

REFERANSLAR

Ülkemizde, sürdürülebilir çevre anlayışının yerleşmesine ve gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.