0212 255 88 25 Pzt - Cum 07.30 - 17.00

Yönetmelikler

Atık Yönetimi
 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği – Ekler
 Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
 Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği – Ekler
 Atık Yönetimi Yönetmeliği – Ekler 
 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
 Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik – Ekler

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik –Ekler

 Bitkisel Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliği
 Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik
 Hafriyat Toprağı – İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği – Ekler
 Maden Atıkları Yönetmeliği – Ekler 
 Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği – Ekler
 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
 Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği
 
Sıfır Atık Yönetmeliği – Ekler
 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği – Ekler

Radyoaktif Madde Kullanımından  Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik – Ekler

Enerji Yönetimi
 Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği
 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği – Ekler
 Binalarda Su Yalıtımı – Ekler
 Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Jeotermal Kaynak Alanlarının Kullanımına Dair Yönetmelik
 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği – Ekler
 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği – Ekler
 Enerji Kaynaklarının ve Enerji Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
 Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği
 Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik
 Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik – Ekler
 Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
 Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği – Ekler
 Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik
 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği
 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik – Ekler
 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi  ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik
 Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği

Endüstri ve OSB Yönetimi
 
Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği

 Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği – Ekler
 Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği – Ekler

Gürültü Yönetimi
 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği – Ekler
 Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik – Ekler

Hava Yönetimi
Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği            – Ekler
 Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği – Ekler
Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik – Ekler 
 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 
 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
 Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik – Ekler
 Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik – Ekler
 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği – Ekler
 Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik 

İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İklim Değişikliği
 Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği – Ekler

Kimyasallar Yönetimi
 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik – Ekler
 Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeliği
 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği
 Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik – Ekler
 Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği – Ekler
 Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik – Ekler
 Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik – Ekler
 Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik – Ekler
 Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik – Ekler 

Laboratuvar, Çed, İzin ve Denetim
 Çevre Denetimi Yönetmeliği
 Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik – Ekler
 Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği – Ekler
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği – Ekler
ÇED Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin İptal Kararı
 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği –
Ekler
 Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği – Ekler
Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği – Ekler
 Uygunluk Değerlendirme Kuruşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği

Maden Yönetimi
 Maden Yönetmeliği – Ekler
 Maden Sahaları İhale Yönetmeliği – Ekler
 Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği
 I(a) Grubu Uygulama Yönetmeliği – Ekler 
 Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği

Petrol Yönetimi
 Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

 Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği – Ekler
 Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik
 Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında  Yönetmelik
 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği
 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Lisans Yönetmeliği
 Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Radyasyon Yönetimi
 
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği – Ekler
 
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik
 Kontrollü Alanlarda Çalışan Harici Görevlilerin İyonlaştırıcı Radyasyondan Kaynaklanabilecek Risklere Karşı Korunmasına Dair Yönetmelik

 Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik 

Sağlık Yönetimi
 Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik
 Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği
 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
 Özel Hastaneler Yönetmeliği – Ekler
 Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği
Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik – Ekler
 Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik – Ekler

Su ve Toprak Yönetimi
 Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin  Yönetmelik
 Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik – Ekler
 Belediye Su Ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
 Çevre Kanununun 29.Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik – Ekler
Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği – Ekler
 Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerin Çevresel Yönetimi YönetmeliğiEkler
 Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği – Ekler
 DSI Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği
 DSI Yeraltısuyu Ölçüm Sistemleri
 Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
 Hassas Su Kütleleri İle Bu Kütleleri Etkileyen Alanların Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik
 Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliği – Ekler
 İçme – Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik
İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği
İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik – Ekler
 İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik – Ekler
 İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği
 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik – Ekler
 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 Kum, Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği
 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği – Ekler 
 Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği – Ekler
 Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği
 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği – Ekler
 Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik – Ekler
 Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik – Ekler
 Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik – Ekler
 Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik – Ekler

Tehlikeli Maddelerin Yönetimi
Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında
Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik
 Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması Ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik
 Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
 Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
 Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Diğer
 Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Diar Yönetmelik- Ekler
 Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği
 Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik – Ekler
 “CE” İşareti Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4021)

 Çevre Etiketi Yönetmeliği
 Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  Ek1 – Ek2

 Çevre ve Şehircilik Şurası İle Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği
 Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği

 Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği
Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği – Ekler
 Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3531)
Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Oluşturulan Kurullar ve Çalışma Heyetleri Hakkında Yönetmelik
Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği
Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği
 Türkiye Çevre Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 Türkiye Çevre Ajansı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği