YÖNETMELİKLER

Su ve Toprak Yönetimi

. Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
. Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviki Yönetmeliği
. Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında YönetmelikEkler
. Belediye Su Ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
. Çevre Kanununun 29.Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik Ekler
. Deniz ve İçsular Tarama YönetmeliğiEkler
. Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerin Çevresel Yönetimi YönetmeliğiEkler
. Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi YönetmeliğiEkler
. DSI Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği
. DSI Yeraltısuyu Ölçüm Sistemleri
. Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
. Hassas Su Kütleleri İle Bu Kütleleri Etkileyen Alanların Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik
. Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliği Ekler
. İçme – Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik
. İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği
. İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında YönetmelikEkler
. İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında YönetmelikEkler
. İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği
. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında YönetmelikEkler
. Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
. Kum, Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği
. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği – Ekler
. Sulak Alanların Korunması YönetmeliğiEkler
. Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği
. Tersane, Tekne İmal Ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi Hakkında YönetmelikEkler
. Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ekler
. Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Ekler
. Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik Ekler
. Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında YönetmelikEkler
. Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair YönetmelikEkler