SERA GAZI EMİSYONLARI

İlgili yönetmelik kapsamında sunduğumuz hizmetler aşağıda verilmiştir;

 1. Emisyon Kaynak ve kaynak akışlarının tespiti, Kaynak Akış Diyagramının oluşturulması,
 2. Faaliyet verilerinin toplanması,
 3. Veri Akış Faaliyetlerinin Belirlenmesi,
 4. Risk Değerlendirmesi,
 5. Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması,
 6. Sera Gazı İzleme Planlarının Hazırlanması,
 7. Veri akış faaliyetlerine ve kontrol faaliyetlerine ilişkin dokümantasyon çalışmaları,
 8. İç Tetkik Çalışması,
 9. Belirsizlik Değerlendirmesi,
 10. Doğrulama Çalışmalarına Katılım,
 11. Sera Gazı Emisyon Raporunun Hazırlanması,
 12. İyileştirme Raporlarının Hazırlanması,

17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” gereği, bu yönetmeliği Ek 1 listesinde yer alan faaliyetleri yürüten kurum/ kuruluşların 22.07.2014 tarih ve 29068 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlandırılması Hakkında Tebliğ” hükümleri kapsamında sera gazı emisyonlarını izlemesi, raporlandırması ve yetkili kuruluşlara doğrulatarak Bakanlığa sunması zorunludur.

İZLENMESİ

Her bir faaliyet, tesis ve yakıt için ayrı ayrı olmak üzere hesaplama veya doğrudan ölçüm yolu ile Bakanlıkça belirlenecek standart metotlar kullanılarak bir izleme planına göre emisyonların izlenmesi.

DOĞRULANMASI

Emisyon raporu ve izleme planının maddi hatalar içermediğinin makul bir güven seviyesinde Bağımsız Doğrulayıcı Kuruluş tarafından belgelenmesidir.

RAPORLANMASI

Her yılın 30 Nisan tarihine kadar bir önceki yılın 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen emisyonlar, izlenen her bir faaliyet için faaliyet verisi, emisyon faktörleri, ölçüm yönetmeleri, toplam emisyonlar ve belirsizlikler raporlanır.