SERA GAZI İZLEME PLANI

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik,  25 Nisan 2012 tarihli ve 28274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik 17 Mayıs 2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete ile revize edilerek yayımlanmıştır.

Yönetmelik’te yer alan izleme ve raporlama yükümlülüklerine ilişkin Bakanlığımızca 22.07.2014 tarihli ve 29068 sayılı Resmi Gazete ile Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan faaliyetleri gerçekleştiren tesisler, her yıl düzenli olarak izleme, raporlama ve doğrulama sürecine tabi olacaktır. Tebliğ kapsamında hazırlanacak olan İzleme Planları Entegre Çevre Bilgi Sistemi aracılığı ile Bakanlığa iletilmektedir. Tesisler bir önceki yıla ait salımı gerçekleşen emisyonları içeren doğrulanmış Emisyon Raporlarını içinde bulundukları yılın 30 Nisan tarihine kadar Bakanlığa sunarlar.

Tesis, doğrulama raporunda belirtilen iyileştirmelere yönelik raporunu, tesisin kategorisine göre aşağıda belirtilen tarihlerde Bakanlığa sunar:

a) Kategori A tesisi için, her dört senede bir 30 Haziran,

b) Kategori B tesisi için, her iki senede bir 30 Haziran,

c) Kategori C tesisi için, her sene 30 Haziran.”

İzleme Planı Hazırlanırken;

Kaynak Tanımlama; İzleme planının ilk adımı, sera gazı üreten kaynakları belirlemek- belgelemek ve ilgili endüstriyel kaynağın kategorisine neyin dahil edildiğini veya neyin hariç tutulduğunu açıklamaktır. Tesis; Kazanlar, yakıt kullanılan proses sistemleri, yanma türbinleri gibi sabit yanma kaynaklarını ve sektöre özgü emisyon kaynaklarını değerlendirmelidir.

İzleme; Bir sonraki adım, belirli bir kaynağa dayalı olarak izleme yöntemlerini ve ölçüm cihazını veya prosedürünü belirlemektir.

Veri Kayıt; İzleme planı, veri toplama, hesaplama ve veri kontrol prosedürlerini özetlemelidir. Verilerin nasıl işleneceği ve saklanacağı konusu önemli olup, stratejiler geliştirilmelidir.