ÇEVRE MEVZUATLARI

Atık Yönetimi

Ambalaj Atıklarının Kontrolü YönetmeliğiEkler
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Yönetimi YönetmeliğiEkler
Atık Yönetimi YönetmeliğiEkler
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
Atıkların Yakılmasına İlişkin YönetmelikEkler
Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin YönetmelikEkler
Bitkisel Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliği
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik
Hafriyat Toprağı – İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü YönetmeliğiEkler
Maden Atıkları YönetmeliğiEkler
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü YönetmeliğiEkler
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği
Sıfır Atık YönetmeliğiEkler
Tıbbi Atıkların Kontrolü YönetmeliğiEkler
Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin YönetmelikEkler

Enerji Yönetimi

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Ekler
Binalarda Su Yalıtımı Ekler
Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Jeotermal Kaynak Alanlarının Kullanımına Dair Yönetmelik
Elektrik Piyasası Lisans YönetmeliğiEkler
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim YönetmeliğiEkler
Enerji Kaynaklarının ve Enerji Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği
Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik
Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik Ekler
Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma YönetmeliğiEkler
Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Ekler
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik
Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği

Endüstri ve OSB Yönetimi

Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama YönetmeliğiEkler
Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi YönetmeliğiEkler

Gürültü Yönetimi

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi YönetmeliğiEkler
Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında YönetmelikEkler

Hava Yönetimi

Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü YönetmeliğiEkler
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü YönetmeliğiEkler
Florlu Sera Gazlarına İlişkin YönetmelikEkler
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında YönetmelikEkler
Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin YönetmelikEkler
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü YönetmeliğiEkler
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik

İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İklim Değişikliği

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı YönetmeliğiEkler

Kimyasallar Yönetimi

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında YönetmelikEkler
Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeliği
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında YönetmelikEkler
Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması YönetmeliğiEkler
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında YönetmelikEkler
Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik Ekler
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında YönetmelikEkler
Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ekler

Laboratuvar, Çed, İzin ve Denetim

Çevre Denetimi Yönetmeliği
Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Ekler
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ekler
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik YönetmeliğiEkler
ÇED Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin İptal Kararı
Çevresel Etki Değerlendirmesi YönetmeliğiEkler
Stratejik Çevresel Değerlendirme YönetmeliğiEkler
Tıbbi Laboratuvarlar YönetmeliğiEkler
Uygunluk Değerlendirme Kuruşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği

Maden Yönetimi

Maden YönetmeliğiEkler
Maden Sahaları İhale YönetmeliğiEkler
Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği
I(a) Grubu Uygulama YönetmeliğiEkler
Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği

Petrol Yönetimi

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği Ekler
Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Lisans Yönetmeliği
Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Radyasyon Yönetimi

Radyasyon Güvenliği YönetmeliğiEkler
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik
Kontrollü Alanlarda Çalışan Harici Görevlilerin İyonlaştırıcı Radyasyondan Kaynaklanabilecek Risklere Karşı Korunmasına Dair Yönetmelik
Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik

Sağlık Yönetimi

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik
Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
Özel Hastaneler YönetmeliğiEkler
Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği
Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında YönetmelikEkler
Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında YönetmelikEkler

Su ve Toprak Yönetimi

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında YönetmelikEkler
Belediye Su Ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Çevre Kanununun 29.Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik Ekler
Deniz ve İçsular Tarama YönetmeliğiEkler
Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerin Çevresel Yönetimi YönetmeliğiEkler
Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi YönetmeliğiEkler
DSI Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği
DSI Yeraltısuyu Ölçüm Sistemleri
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
Hassas Su Kütleleri İle Bu Kütleleri Etkileyen Alanların Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik
Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliği Ekler
İçme – Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik
İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği
İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında YönetmelikEkler
İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında YönetmelikEkler
İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında YönetmelikEkler
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Kum, Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği
Su Kirliliği Kontrolü YönetmeliğiEkler
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Ekler
Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ekler
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Ekler
Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik Ekler
Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında YönetmelikEkler
Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair YönetmelikEkler

Tehlikeli Maddelerin Yönetimi

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında
Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması Ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Diğer

Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Diar Yönetmelik- Ekler
Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği
Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikEkler
“CE” İşareti Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4021)
Çevre Etiketi Yönetmeliği
Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ek1Ek2
Çevre ve Şehircilik Şurası İle Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği
Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği
Planlı Alanlar İmar YönetmeliğiEkler
Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3531)
Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Oluşturulan Kurullar ve Çalışma Heyetleri Hakkında Yönetmelik
Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği
Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği
Türkiye Çevre Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Türkiye Çevre Ajansı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Atık Yönetimi

 Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
Atık Takip Servis Sağlayıcılarının Niteliklerinin Belirlenmesi ile ilgili Usul ve Esaslar
 Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin TebliğEkler
 Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde TebliğiEkler
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/3)Ek
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/7)Ek
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/23)Ekler
 Kompost TebliğiEkler
 Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında TebliğEkler
 Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi TebliğiEkler
 Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolanması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği
 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/15)Ekler
 Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği
 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: Tmktdgm-01)Ekler
 Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat
 Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol TebliğiEkler

Su ve Toprak Yönetimi

 Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin TebliğEkler
 Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller TebliğiEkler
 Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğ
 İçme Suyu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
İçme Suyu Temin Ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller TebliğiEkler
 İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında TebliğEkler
 Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları TebliğiEkler
 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği (30/06/2009 Tarih ve 27274 Sayılı)
 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği
 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği
 Sulak Alanlar Tebliği (Tebliğ No:6) – Ek
 Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği
 Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği
 Yer Üstü Suları, Yer Altı Suları ve Sedimentten Numune Alma ve Biyolojik Örnekleme TebliğiEkler
 Yer Üstü Su Kütleleri İçin Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

Deniz ve Kıyı Yönetimi

 Atık Alma Gemileri İçin Uygulanacak İdari ve Teknik Düzenleme Hakkında TebliğEk
 Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verilebilecek Şirket/Kurum/Kuruluşların Seçimine ve Yetki Belgesi Bulunan Şirket/Kurum/Kuruluşlar İle Kıyı Tesislerinin Çalışma Usullerine İlişkin Tebliğ
 Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair TebliğEkler
 Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ
Nehir ve Göl Hidromorfolojik İzleme Tebliği (No 2020-43)Ekler

Kimyasallar Yönetimi
 Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı TebliğiEkler
 Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu TebliğiEk
Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği  – Ek
 Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Tebliği
 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/6) Ek

Gürültü Yönetimi

 Binaların Gürültüye Karşı Korunması TebliğiEkler

İzin ve Denetim

Çevre izin ve Lisans Yönetmeliği Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasları
 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2022/1) – Ek 
 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/53)
 Yeterlilik Belgesi TebliğiEkler

Enerji Yönetimi

 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 Uncu Maddesine Göre 2018 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2018/1) Ek
 Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ – Ekler
 Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ –  Ek1 Ek2 Ek3 Ek4 Ek5 Ek6 Ek7
 Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/5) Ek
 Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında TebliğEkler
 Fuel Oil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 25)
 Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair TebliğEkler

İklim Değişikliği

 Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği – Ekler
 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)
 Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu TebliğiEkler
 Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği Uygulama Usul ve Esasları
 Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında TebliğEk

Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/14)Ek

Hava Yönetimi

 Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği (R.G. 12.10.2011/28082)Değişiklik

Diğer

 ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir Kararı Bulunan Projelerde Yapılacak Kapasite Artışı ve Genişletilmesi Planlanan Projelere İlişkin Tebliğ
 Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair TebliğEkler
 Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında TebliğDeğişim
 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğ – Ekler
 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra NO:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra NO:3)

 Florlu Sera Gazı İçeren veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ
 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2022/1)Ekler
 Türkiye Çevre Ajansı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (j) Bendi Kapsamında Depozito Yönetim Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi Faaliyetlerine İlişkin Olarak Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 3934)
 Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil  Sertifika Uygulama TebliğiEkler

Atık Yönetimi

 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge
 Atık İthalatı Uygulama Genelgesi
Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar
Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve EsaslarıDeğişiklik
 COVID-19 Salgını ve Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi (2020/13)
 COVID-19 Salgını Süresince Gemi Atıkları Yönetimi Genelgesi (2020/14)
 Düzenli Depolama Tesisleri Uygulama Projesi Hazırlanmasına İlişkin Genelge
 Entegre Atık Yönetim Planı Genelgesi (2010/9)
 Katı Atık Bertaraf ve Ön İşlem Tesisleri Proje Onayı Genelgesi (2011/12)
 Katı Atık Genelgesi (2004-7)
 Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncellemesi (2007/10)
 Orman Sayılan Alanlarda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesislerine Verilecek İzinlere İlişkin Genelge (2011-10)
 Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
 Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirleri
 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Eğitim Programları Genelgesi
Kütle Denge Bildirimleri Genelgesi

Hava Yönetimi

 Covid-19 Tedbirleri / Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri (2020/10)
 Covid-19 Tedbirleri / Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri (2020/11)
 Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Genelgesi (2014/09)
 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi (2013/37)
 İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu
 İthal Katı Yakıtlar Genelgesi (2011/4) – Ekler
 Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi
 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Genelgesi ( 2016 / 1)
 Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemlerinin Çevrimiçi (Online) İzlenmesi Hakkında Genelge
 Yetki Devri Genelgesi (2010/11)
Hava Kirliliğinin Kontrolüne Yönelik Uygulamalar 2020-25

Gürültü Yönetimi

 Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi (2011/11)
 Yetki Devri (2006/16)

Deniz ve Kıyı Yönetimi

 Ahşap İskeleler, Kum Tutucu Kıyı Yapıları (2011/1)
 Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge
 Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi
 Denizlerde Kurulacak Balık Çiftlikleri Genelgesi
 Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi
 Dip Taraması ve Boşaltım Faaliyetleri Uygulama ve Yetki Devri Genelgesi
 Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama Genelgesi
 Gemilerde Atık Alımı ve Atık Kabul TesisleriEkler
 Kıyı Kanunu Kapsamındaki Planlara Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporlarının Onayı
 Kıyı Kenar Çizgisi Tespitleri
 Kıyı Mevzuatı Koruma Amaçlı İmar Planları
 Kıyı Yapılarında Planlama Sürecinde Uygulama Esas İş ve İşlemler
 Yetki Devri (2011/9)
 Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı

Su ve Toprak Yönetimi

 Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi Genelgesi
 Atıksu Arıtma Tesisleri İçin İş Termin Planı Genelgesi (2006/15)
 Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi (2018/14)
 Atıksu Bilgi Sistemi Genelgesi (2020/17)
 Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi (2019/17)Ekler
 Gerçek Zamanlı Uzaktan İzleme Sistemi Genelgesi (2012/24)
 Türkiye Su Erozyonu Haritası Genelgesi (2020/7)
 Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atıksuların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Hususlar Genelgesi – Ekler
 Marmara Deniz Havzası Eylem Plan Kapsamında Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi
 Marmara Bölgesi’ nde Bulunan Atıksu Arıtma Tesislerinin Gerçek Zamanlı İzlenmesi

Kimyasal Yönetimi

 Büyük Endüstriyel Kazalar İçin Acil Durum Genelgesi

Maden Yönetimi

 İnert Maden Atıklarının Alan Islahı, Restorasyon, Dolgu Maksadıyla Kullanımı veya Depolanmasına İlişkin Genelge
 Maden Atıklarının Düzenli Depolanması ve Diğer Düzenli Depolama Tesislerinin Teknik Düzenlemesine İlişkin Genelge
 Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulamasına İlişkin Açıklama
 Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge

Ölçüm ve İzleme

 Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi (2013/40)

Diğer

 ÇED Yönetmeliği Genelgesi (2014/24)
 ÇED Yönetmeliği Uygulamalarına ilişkin 2015/03 Sayılı Genelge
 Çevreye Karşı Suçlar Genelgesi (2015/7)
 GEKAP Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar
GEKAP Usul ve Esaslar
 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar
 Görüntü Kirliliği
 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yetki Devri Genelgesi
 Radyasyon Ölçüm Sistemi Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar
 Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönerge
Yeşil Mutabakat Eylem Planı