Diğer Referans Dökümanlar

IPPC eşleştirme projesi çerçevesinde sektör kılavuzları hazırlanırken tercüme edilen veya üzerinde tartışılan diğer dokümanlar şunlardır:

– Rafinerilerin E-PRTR raporlaması için hava kirletici emisyonlarının ölçüm yöntemleri (CONCAWE) (son taslak)
– Avrupa’daki rafinerilerde emisyon azaltma opsiyonlarının maliyet etkinliği (CONCAWE) (son taslak)
– Elektrik ark ocaklı çelik üretim prosesinden kaynaklanan cürufların geri kazanımına ve tekrar kullanımına ilişkin İspanya’nın Bask bölgesinde yürürlükte olan kararname.

Diğer dokümanlar:

– Komisyon Ortak Araştırma Merkezi kapsamında Avrupa IPPC Bürosu
– Çevre kanununca alinmasi gereken izin ve lisanslar hakkinda yönetmelik 
– Endüstriyel Emisyonlara İlişkin 2010/75/EU Sayılı Avrupa Parlementosu Yönergesi