Kapasite Raporunun Alınması

Kapasite Raporu Nedir?

Kapasite Raporu; sanayi odalarına kayıtlı olan işletmeler, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

Kullanıldığı Yerler

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır.

Kapasite Raporları, sanayiciliğin belgelenmesine yönelik:

 • Yatırım Teşvik Belgesi,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Dâhilde İşleme İzin Belgesi,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve kapsamdaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
 • Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalatçı belgesi alımında,
 • Vergi incelemelerinde,
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde, sanayicilere sağlanan avantajlardan yararlanabilmek amacıyla kullanılmaktadır.

Ayrıca ülkemizin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Kapasite Raporu Başvurusu

Kapasite raporu başvurusunda bulunabilmek için, firma üretim yeri veya merkez adresinden en az birinin bağlı olduğu odanın sınırları içinde bulunması ve ilgili odaya üye olunması gerekmektedir.

Kapasite Raporu İstek Formu, odalardan ücretsiz temin edilebilmektedir. Temin edilen Kapasite Raporu İstek Formu doldurularak ilgili odaya dilekçe ile başvuru yapılır.

Kapasite Raporu Müracaatı İçin Gerekli Belgeler:

1- Eksiksiz doldurulmuş kapasite raporu müracaat formu, (2 nüsha)

2- Firmanın imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ve 1 adet fotokopisi, (Aslı görüldükten sonra iade edilecektir)

3- Kiralık olan bina, işyeri için kira sözleşmesi, Mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi sureti,

4- Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin son iki ayın SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları,

5- İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı listesi ve bilanço kıymeti,  (Firma Mülkiyetindeki Makine-Teçhizat Listesi’nin doldurulması gerekmektedir.)

6- Varsa, işyerindeki kiralık makine teçhizatın listesi, (Kiralık Makine-Teçhizat Listesi’nin doldurulması gerekmektedir.)

7- Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi fotokopisi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi. Leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı.

8- Sanayi sicil belgesi fotokopisi,

9- Vergi levhası fotokopisi,

10- Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),

11- Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi.

12- Ek bilgi ve güncelleme formu.

Başvuru ücretleri

Başvuru ücretleri her yıl yenilenmekte ve İstanbul Sanayi Odası internet sitesinde yayınlanmaktadır.