Bakanlık Duyuruları

16 02 11 ve 20 01 23 Kodlu Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalara İlişkin Duyuru

16 02 11 ve 20 01 23 Kodlu Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalara İlişkin Duyuru

Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin Ek-4 listesinde 16 02 11 ve 20 01 23 atık kodları ile tanımlanmış olan büyük soğutucu cihazlar, buzdolapları, dondurucular, gıdaların soğutulması, korunması ve saklanması için kullanılan diğer büyük cihazlar 22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” ne göre değerlendirilmektedir.

AEEE’lerin Kontrolü Yönetmeliği’nin Ek-4’ünde yer alan teknik şartlara sahip olmayan, kapalı bir kırma sistemine sahip olmayıp ortaya çıkan gazların tutulması için uygun filtre sistemi kullanmayan, kapalı sistemlerde buzdolabı/soğutuculardaki gaz içeren köpüklerin parlamaya neden olmaması amacıyla azot duşu, basınç giderme sistemi, gaz alarm cihazı ve benzeri teknolojilerle gerekli tedbirleri almayan, poliüretan köpüklerdeki gazları almayan, çıkarılan ve gazı alınan poliüretanlar (PUR) için ayrı depolama alanı bulundurmayan AEEE İşleme Tesisleri’nin söz konusu Yönetmeliğin Ek-1/B’sinde yer alan “büyük soğutucu cihazlar, buzdolapları, dondurucular, gıdaların soğutulması, korunması ve saklanması için kullanılan diğer büyük cihazlar” için kullanılan “16 02 11 ve 20 01 23” nolu atık kodları ile atık almaları AEEE Yönetmeliği’ne aykırıdır.

Ayrıca, Atık Ara Depolama konusunda faaliyette bulunan ve bahse konu atıklara ilişkin atık kodları Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi bulunan işletmelerin Atıkların Ara Depolanmasına İlişkin Tebliği’nin 5 inci Maddesinin 6 ıncı Fıkrasında belirtilen “Ara depolama tesislerinde depolama süresi, atıkların miktarına bakılmaksızın bir yılı geçemez. Ancak bu süre zorunlu hallerde Bakanlığın uygun görüşü ile uzatılır.” hükmü çerçevesinde işlem yapılması ve 16 02 11 ve 20 01 23 kodlu atıkların AEEE İşleme Tesisleri’ne göndermeleri gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda “büyük soğutucu cihazlar, buzdolapları, dondurucular, gıdaların soğutulması, korunması ve saklanması için kullanılan diğer büyük cihazlar”a sahip atık üreticileri  “16 02 11 ve 20 01 23” atık kodlarını işlemeye haiz AEEE İşleme Tesisleri’ne veya Atık Ara Depolama Tesisleri’ne teslim etmek zorundadır.

Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi bulunan AEEE İşleme Tesisleri ile Atık Ara Depolama Tesisleri’ne ilişkin bilgilere Genel Müdürlüğümüz web sayfasında (http://www.csb.gov.tr/gm/ced/) “İzin ve Lisans İşlemleri” başlığı altında “İzin Lisans ve Geçici Faaliyet Belgesi Alan İşletmeler” sekmesinden erişilebilecek olup, söz konusu listeden bahse konu atıklara ilişkin atık kodlarının kontrol edilerek gönderilmesi önem arz etmektedir.

Tüm bu hususlar çerçevesinde, Ara Depolama Tesisleri, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme Tesisleri ve atık üreticilerinin yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde iş ve işlemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Kaynak: http://www.csb.gov.tr/