Bakanlık Duyuruları

Çevre İzin /Çevre İzin ve Lisans Yenileme İşlemleri

Çevre İzin /Çevre İzin ve Lisans Yenileme İşlemleri

Ülkemizde daha önce çevreye kirletici etkisi bulunan faaliyet ve tesislerin ilgili yönetmelikler kapsamında almak zorunda oldukları deşarj izni, emisyon izni, gürültü izni, derin deniz deşarjı izni ile atık yönetimi konularındaki lisanslar yerine 01 Nisan 2010 tarihinden itibaren bütüncül yaklaşım stratejisi çerçevesinde tek bir çevre izni uygulaması hayata geçirilmiştir.

Bu doğrultuda; Çevre Kanununa dayanılarak hazırlanarak, 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01 Nisan 2010 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılarak, 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 01 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik kapsamında öncelikle bir ön izin anlamı taşıyan ve 1 Yıl süreli Geçici Faaliyet Belgesi düzenlenmekte ikinci aşmada ise başvurunun uygun bulunması durumunda 5 yıl süre geçerliliği bulunan çevre izin /çevre izin ve lisans belgesi düzenlenmektedir.

Söz konusu Yönetmeliğin “Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgesinin geçerliliği ve yenilenmesi” başlıklı 11. Maddesinin 1. Fıkrasında “İşletmelere verilen çevre izni veya çevre izin ve lisans belgeleri beş yıl süre ile geçerlidir. İşletmeler belge geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü önce başvuru yapmak ve beş yıllık süre dolmadan yeniden çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır. Bu süreç çevre izni belgesi için her durumda, çevre izin ve lisansı belgesi için ise mevcut lisans konuları ile ilgili prosesinde ve çalışma koşullarında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, Geçici Faaliyet Belgesi(GFB) başvuru süreci uygulanmaksızın bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında yürütülür.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Yönetmelik hükmü uyarınca, e-izin yazılım programı üzerinden süre kontrolü yapılarak, belge geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü önce başvuru yapmayan işletmelerin “9 uncu madde kapsamında” belge yenileme başvurusu(çevre izin/çevre izin ve lisans) yapmasına izin verilmeyecek olup, bu durumdaki tüm işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için mevcut belgesinin geçerlilik tarihinden önce, GFB başvurusu aşamasından süreci yeniden başlatması ve faaliyetine devam edebilmesi için belge geçerlilik tarihi öncesinde GFB alması gerekecektir.

Bu hususlar çerçevesinde, işletmelerin mevcut çevre izin/çevre izin ve lisans belgelerinin geçerlilik tarihleri dikkate alınarak, bahsi geçen en az 180 gün öncesi başvuru yapılması büyük önem arz etmektedir.