Bakanlık Duyuruları

Florlu Sera Gazı İçeren Veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliği Yayımlandı

Florlu Sera Gazı İçeren Veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliği Yayımlandı

Ülkemizin 1991 yılında taraf olduğu Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü’nün 28. Taraflar Toplantısı 9-14 Ekim 2016 tarihlerinde Türkiye heyetinin de katılımı ile Ruanda’nın Kigali kentinde gerçekleştirilmiş, Taraflar Toplantısı sonucunda Protokole taraf ülkeler tarafından Kigali Değişikliği kabul edilmiştir. Söz konusu değişiklik ile Kyoto Protokolü altında yer alan,  yüksek sera gazı etkisi bulunan 18 adet florlu sera gazı  Montreal Protokolü kontrol  altına  alınan maddeler listesine dahil edilmiştir.

16/4/2014 tarihli ve (AT) 517/2014 sayılı Florlu Sera Gazlarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik 4/1/2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Söz konusu yönetmeliğin 12 nci Maddesinin 4 üncü bendinde “Florlu sera gazı içeren veya çalışması florlu sera gazlarına dayalı olan cihazlara müdahale eden kullanıcıların eğitim ve belgelendirme işlemleri, belge iptali, sınav ve ilgili diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça düzenlenir.” ifadesi yer almaktadır. Ayrıca Geçici 1 inci madde de ise “Nitelikleri 7/4/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte belirtilen teknik personel, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl süreyle ürün veya ekipmana müdahale edebilir.” hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte, florlu sera gazlarına ilişkin 517/2014 sayılı AB tüzüğü ise florlu sera gazlarına ilişkin düzenlemeleri içermekte olup florlu sera gazları ile çalışan ekipmana müdahale eden kişilerin eğitim ve sertifikalandırılmasına yönelik maddeleri de içermektedir.

Bu kapsamda, ülkemizde florlu sera gazları içeren solvent, iklimlendirme, soğutma ve ısı pompası, yangın söndürme sistemleri, şalt cihazları, frigorifik araçlarda bulunan soğutma ünitelerine müdahale eden ve ilgili faaliyetleri yürüten kişilerin görevlerini icra ederken yapmaları gereken zorunluluklar ortaya çıkmıştır. Florlu sera gazı içeren ekipmanla çalışılacak alanlarda kalite ve güvenliği sağlayabilen nitelikli iş gücü ihtiyacı doğmuştur.

Bu çerçevede, gerek Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik, gerekse de Avrupa Birliği Müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan “Florlu Sera Gazı İçeren veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ”  24/09/2020 tarihli ve 31254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğin amacı, florlu sera gazları  içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ekipmanlara müdahale eden ve ilgili faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişilerin belgelendirilmesi  için asgari gereklilikleri ve ilgili esasları belirlemektir. Tebliğ’de genel hükümler, gerçek ve tüzel kişilerin belgelendirilmesi, geçerlilik süreleri, bildirim, denetim ve çeşitli ve son hükümlere ilişkin hükümler yer almaktadır.

Tebliğ için tıklayınız.