Bakanlık Duyuruları

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında

09.08.2014 tarih ve 29083 sayı numaralı Resmi Gazetede yayımlanan Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik ile Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılması zorunlu hale getirilmiştir.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılması ve yenilenmesi  halinde ilgili Resmi Mercilere bildirilmesi hususlarında Güvence Hesabı görevlendirilmiştir.  Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk kapsamında faaliyet gösteren ve zorunlu sigortasını yaptırmış işyerleri Sigorta Bilgi Merkezi tarafından(SBM) tespit edilmektedir. İşyerleri poliçe vadesinin sona ermesinden 30 gün önce söz konusu poliçelerini yenilemesi  hususunda  Güvence Hesabı  tarafından uyarılmaktadır . İşyerlerinin poliçe vadesinin sona ermesinden 30 gün önce söz konusu poliçelerini yenilenmemesi durumunda Güvence Hesabı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirimde bulunmaktadır. Bu nedenle Poliçe süresinin takibi yapılmalı ve süresi içerisinde mutlaka güncellenmelidir.

2872 sayılı Çevre Kanunu’ nun “tehlikeli kimyasallar ve atıklar’’ başlıklı 13. Maddesinde sorumluların kanunda belirtilen mesleki faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli kimyasal ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda oldukları, 20. Maddenin birinci fıkrasının (p) bendinde ise Kanunun 13. Maddesinde öngörülen mali sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara 24.000 Türk Lirası idari para cezası verileceği hükmü yer almaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 27.12.2016 gün ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliğ( 2018-1)’ e göre 1.1.2018 -31.12.2018 tarihler arası uygulanacak ceza (p) bendindeki ceza miktarı Bu Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen malî sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara 58.351 Türk Lirasıdır.”