Bakanlık Duyuruları

Tüketime ve İşlenmeye Uygun Olmayan Maddelerin Lisans Süreçleri

Tüketime ve İşlenmeye Uygun Olmayan Maddelerin Lisans Süreçleri

Tüketime ve İşlenmeye Uygun Olmayan Maddelerin GFB ve Çevre İzin ve Lisans Belgelerinden Çıkartılması

Bilindiği üzere, bitkisel kökenli ve kullanım amacına uygun olarak piyasaya arz edilen gıda yağlarının çeşitli faaliyetler sonucu oluşan bitkisel atık yağların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması, yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulması ve buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile hüküm altına alınmıştır.

Anılan Yönetmeliğin başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının “Genel İlkeler” (ğ) bendinde; “Bitkisel atık yağlar ilgili teknik düzenlemelere uygun olarak sadece biyodizel ve biyogaz üretiminde kullanılabilir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 10.10.2015 tarihli ve 29498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği ile 05/03/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kompost Tebliği kapsamında Tebliğlerin Ek-1 listelerinde yer alan atıkların atık işleme tesislerinde işlenmesi, oluşan ürünün özellikleri ve kullanımına ilişkin teknik esasları yer almaktadır. Her iki Tebliğ kapsamında da değerlendirilebilecek atıklar yer almakta olup, bu atıkların ara depolama tesislerinde 26/04/2011 tarihli ve 27916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği kapsamında belirtilen sürelerde depolanması, depolandığı yerde bozunma sürecinin başlama ihtimali ile birlikte koku, haşere üremesi ve diğer çevresel risklere neden olabileceği gibi biyobozunur özellikte olan bu tür atıkların işleme veriminin azalmasına ve elde edilecek ürün kalitesinin düşmesine neden olabilecektir.

Bu hususlar kapsamında,

Atık Ara Depolama Tesisleri (Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama tesisleri hariç) ve Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisleri ile Atıkları Ek Yakıt olarak kullanan işletmelerin atık kabul listelerinde yer alan 20 01 26* – “20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar” 02 03 04 – “Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler, 02 06 01 – “Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler”, kodlu atıklar Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre İzin ve Lisans Belgelerinden çıkartılmıştır.

Mevcut durumda, bahsi geçen atık kodlarından işletmelerine atık kabul eden atık işletmelerin ilgili Tebliğler kapsamında yer alan atık bekletme sürelerini geçmemek üzere en kısa sürede Çevre İzin ve Lisanslı atık işleme tesislerine göndermeleri gerekmektedir.

12.04.2021 tarihli duyuru metninde özetle

12.04.2021 tarihli duyuru metninde özetle; Atık Ara Depolama Tesisleri, Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisleri ile Atıkları Ek Yakıt olarak kullanan işletmelerin atık kabul listelerinde yer alan 20 01 26* – “20 01 25 dışındaki sıvı ve katıyağlar” 02 03 04 – “Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler, 02 06 01 – “Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler”, kodlu atıklar Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre İzin ve Lisans Belgelerinden çıkartıldığı ve konu ile ilgili işletmelerin bilgilendirilmesi bildirilmiştir.
Ancak, yukarıdan belirtilen üç atık kodunun Atık Ara Depolama Tesisleri, Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisleri ile Atıkları Ek Yakıt tesislerinin tümünden çıkartılacağının anlaşıldığı görülmüş olup; sehven belirtilen bu durumun düzeltilmesi ihtiyacı duyulmuştur.
Bu kapsamda; 20 01 26* – “20 01 25 dışındaki sıvı ve katıyağlar” atık kodunun Atık Ara Depolama Tesisleri, Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisleri ile Atıkları Ek Yakıt olarak kullanan işletmelerin atık kabul listelerinden;  02 03 04 – “Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler, 02 06 01 – “Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler”, kodlu atıkların ise sadece atık ara depolama tesislerinin atık kabul listelerinden çıkartılmış olup; bu kapsamda işlem tahsis edilmesi hususunda;
Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.