Bakanlık Duyuruları

08.07.2019 Tarihli Ve 30825 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Çed Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hakkında Duyuru

08.07.2019 Tarihli Ve 30825 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Çed Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, 08.07.2019 tarihli ve 30825 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 4.,8.,16. ve 18.Maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler ile “Denetim”, “Proje İlerleme Raporu” ve “İzleme” tanımları ÇED Yönetmeliği’nde yer almış ayrıca, ÇED Olumlu Kararı verilen projelerin proje sahiplerine komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımda kaydedilen gelişmeleri içeren “Proje İlerleme Raporu” sunma yükümlülüğü getirilmiştir.

Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve uygulamada aksamaya mahal verilmemesi amacıyla aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1- 08.07.2019 tarihinden sonra “ÇED Olumlu Kararı” verilen projelerin proje sahipleri, ekte yer alan formata göre hazırlanacak “Proje İlerleme Raporu” nu (ilk sunulacak rapor ekinde yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş ile yapılan sözleşme ile birlikte)ÇED Sürecinde belirlenen periyotlarda Bakanlığa sunulmasını sağlamakla yükümlüdür.

2- 08.07.2019 tarihinden sonra “ÇED Olumlu Kararı” verilen ancak ÇED sürecinde “Proje İlerleme Raporu” periyodu belirlenmeyen projelerin proje sahiplerinin, duyuru tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığa başvuru yapması gerekmekte olup, başvuru sonrası Bakanlıkça belirlenecek “Proje İlerleme Raporu” periyodu resmi yazı ile proje sahiplerine bildirilecektir.

3- 08.07.2019 tarihinden önce İnceleme Değerlendirme Komisyon Toplantısı (İDK) yapılarak komisyon çalışmaları tamamlanan ancak, “Proje İlerleme Raporu” periyodu belirlenmeyen ve Bakanlığımızca da henüz “ÇED Olumlu Kararı” verilmeyen projelerde, Bakanlıkça belirlenecek “Proje İlerleme Raporu” periyodu karar üst yazısında belirtilecektir.

4-Bakanlığa sunulacak “Proje İlerleme Raporları”nın, Yeterlik Tebliği’nin 5 (c) Maddesi kapsamında bulunan personel ve proje sahibi yetkili personeli (iki tarafında şirket kaşeleri olacak şekilde) tarafından imzalanması gerekmektedir.

5-Proje ilerleme raporu, belirlenen periyodun tamamlanmasını müteakip en geç 15 gün içerisinde yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş tarafından Bakanlığa sunulur.

6-Bakanlığa sunulan proje ilerleme raporlarının birer sureti, proje sahibi ve yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşta bulundurulması ve Bakanlık/İl Müdürlüğü denetimlerinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

7- Proje ilerleme raporlarının elektronik sisteme yüklenebilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, çalışma tamamlanıncaya kadar üst yazı ile Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

Eki: Proje İlerleme Raporu Formatı (2 sayfa) ulaşmak için tıklayınız
Kaynak: https://ced.csb.gov.tr/