Blog

Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı

Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı

20.11.2018-213601 sayılı GENELGE

Bu genelge, 10/07/2018 tarihli ve 30474 mükerrer sayılı Resmi gazetede yayımlanan, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince atıksu arıtma tesislerinin proje onaylarını yürütme işi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü görevleri arasında tanımlanmıştır.

AMAÇ

 • Ülkemizdeki su kaynaklarının korunması ve ülke menfaatleri doğrultusunda sürdürülebilir kullanımın sağlanması
 • İstenilen düzeyde arıtma verimini sağlayacak, uygun yatırım ve işletim maliyetine sahip atıksu arıtma teknolojilerinin seçilmesi,

HEDEF

 • Arıtılmış atıksuların geri kazanımı ve yeniden kullanımı,
 • Proje onay işlemleri konusunda da birliktelik gerçekleştirilmesi

Projenin Hazırlanması ve Sorumlulukları

Hazırlık Safhası;

 PROJE DOSYASI HAZIRLAYACAK FİRMALAR

Sorumluluk Safhası

Tesisin çevre izni kapsamında deşarj standartlarını  sağladığının tespitine kadar;

 • Projeyi hazırlayan firma ve
 • İnşaatı ve/veya işletmeyi yapan firmalar sorumludur.

Projenin Değerlendirilmesi

Proje Onay ve Teknik Rapor başvuruları onay mercii tarafından  30 iş günü içerisinde değerlendirilir. İncelenen proje dosyasına ilişkin eksiklikler tamamlanmak üzere, resmi yazı ile firma ve işletme sahibine bildirilir. Bildirilen eksiklikler doğrultusunda hazırlanan proje dosyasının firma tarafından onay mercii eksiklik yazısının tarihinde itibaren en fazla 30 iş günü içerisinde resmi yazı ile onay merciine sunulması gerekmektedir. Eksiklikler doğrultusunda hazırlanan proje dosyasının ilgili onay merciine sunulması aşamasında postada geçen süre dikkate alınmayacaktır. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan resmi görüş veya uzman incelemesi talep edilmesi halinde onay mercii tarafından 30 iş gününü geçmemek kaydıyla ek süre verilebilir.

PROJE ONAYI ALMASI GEREKEN 1. GRUP İŞLETMELER

 GRUP İŞLETMELER

PROJE ONAY VE BİLDİRİMİ

 • Firma eksikliklerini tamamladığı proje dosyasını bakanlık onayı için 3 nüsha, il Müdürlüğü onayı için 2 nüsha halinde çoğaltarak ilgili onay merciine sunar. Onaylanan proje dosyalarından onay yapan personelin çizimlerde imzaları ile kurum mührünün bulunması gerekmektedir.
 • Proje onayı yaptıran tüm kurum, kuruluş ve işletmeler, tesisin işletmeye alınmasından itibaren, söz konusu tesise ait bilgileri Bakanlık Entegre Çevre Bilgi Sisteminde yer alan Atıksu bilgi sistemine kaydetmekle ve güncelliğini sağlamakla yükümlüdürler.

PROJE İADESİ VE İŞLEMLERDEN KALDIRILMASI

 • Personel şartlarının sağlanmaması,
 • Ek-4 formatına uygun olarak hazırlanmayan,
 • Onay Ücreti yatırılmayan,
 • Ek-6 formunda yer almayan,
 • Başvuru dilekçeleri bulunmayan,
 • Bakanlık veri tabanında kaydı bulunmayan,

Proje dosyaları değerlendirmeye alınmadan iade edilir.

Gökhan ÇIĞRIKÇI
Çevre Mühendisi
Kaynak:
 1. Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi (2018/14)