Blog

Atıksu Arıtma Tesisi

Atıksu Arıtma Tesisi

Atıksu Arıtma: Çeşitli alanlardaki uygulamalar sonucunda oluşan atıksuyun, fiziksel, kimyasal veya biyolojik yöntemler kullanılarak alıcı ortamın doğal yapısını bozmayacak limitlere indirgenmesi işlemlerinin bütünüdür.

Atıksu Arıtma Tesisi (AAT):

Tipik bir atıksu arıtma tesisi, Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı/Kimyasal Oksijen İhtiyacı’nı (BOİ/KOİ) giderimi, biyolojik, kimyasal ya da karma yöntemlerle fosfor (P) giderimi ve nitrifikasyon ve denitrifikasyon yoluyla da biyolojik azot (N) giderimi yapılan işletmeyi ifade eder. Tipik bir tesiste bulunan üniteler aşağıdaki gibidir:

 • Kaba ızgaralar
 • Kum tutucu
 • Ön çöktürme havuzu
 • Anaerobik tank
 • Selektör tankı
 • Anoksik havuz
 • Aerobik havuz
 • Son çöktürme
 • Geri devir pompa istasyonu
 • Fazla çamur pompa istasyonu
 • Çamur yoğunlaştırma (birincil ve ikincil çamur)
 • Çamur çürütme (digestion)
 • Çamur susuzlaştırma

ÜLKE GENELİNDE AAT DAĞILIMI

 

(Kaynak: https://cygm.csb.gov.tr/ )

Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlığı:

Evsel kaynaklı atıksuyu ve proses kaynaklı endüstriyel atık suyu bulunan konut, site, organize sanayi bölgeleri, sanayi kuruluşlarının vb. atıksularını gerek alıcı ortam gerekse alt yapı sistemlerine vermeden önce deşarj limitlerini sağlamak amacıyla atıksu arıtma tesisi kurması zorunludur.

Kurulan bu atıksu arıtma tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesi hem çevre hem de işletme ekonomisi için önem arzetmektedir.

Büyük maliyetlerle kurulan atıksu arıtma tesisleri; yanlış işletilmesi nedeniyle zamanla atıl duruma gelmekte, deşarj limitleri aşılmaktadır. Bu sorunların önüne geçilebilmesi için işletmelerin atıksu arıtma tesisi danışmanlığı alması önemlidir.

Atıksu arıtma tesisi danışmanlığında; işletmede bulunan AAT’den periyodik olarak numune alınmaktadır. AAT’nin düzgün işletilip işletilemediğinin anlaşılabilmesi için tesis giriş suyundan; varsa havalandırma havuzundan ve çıkış suyundan numune alınmakta, alınan numuneler laboratuarda analiz edilmektedir.

Analiz parametreleri işletmenin sektörüne göre belirlenmektedir. İşletme; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine tabi ise ilgili yönetmeliğin eklerinden sektör belirlemesi yapılır. Ancak; işletme belediyenin kanalizasyon sistemine veya OSB’ye bağlıysa kanalizasyon sisteminin veya OSB’nin deşarj limitlerini sağlamak zorunda olduğundan analiz parametreleri ilgili kanalizasyon idaresi veya OSB tarafından belirlenir.

AAT’de oluşabilecek arızaların tespit edilmesi ve acil önlemlerin alınması, söz konusu arızaların tekrarlanmaması için gerekli önerilerin rapor edilmesi AAT danışmanlığında sistemin doğru işlemesi ve işletmenin ömrünü uzatması nedeniyle önemlidir.

Gülfem ÖNDAŞ
Çevre Yüksek Mühendisi