Bakanlık Duyuruları

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ Yayınlandı.

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ Yayınlandı.

Bakanlığımızca yapılan çalışmalarda atıksu arıtma tesislerinin önemli bir kısmının, nitelikli personel eksikliği nedeniyle mevzuata uygun ve sürdürülebilir bir şekilde işletilemediği görülmüştür.

Atıksu arıtma tesislerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla, Atıksu Arıtma Tesislerinde istihdam edilecek teknik personelin nitelikleri, belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Personele İlişkin Tebliğ” 23.05.2019 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile; atıksu arıtma tesisleri Evsel ve Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri olarak iki ana gruba, arıtma tesisinin tipine ve kapasitesine göre 4 ayrı gruba ayrılmıştır. Bu tesisler için tesis sorumlusunun teknik nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Atıksu Altyapı Yönetimlerine, bu Tebliğ’de öngörülen nitelik ve sayıda personeli Tebliğ’in yayım tarihinden itibaren 3 yıl içinde istihdam etme zorunluluğu getirilmiştir.

Ayrıca Tebliğ ile, Avrupa Birliği üye ülkelerinde olduğu gibi atıksu arıtma tesislerinde çalışması öngörülen teknik personelin sertifikalandırılmaları sağlanmış olacak ve atıksu arıtma tesislerinin mevzuata uygun ve sürdürülebilir bir şekilde çalıştırılarak ve bu tesislerin daha uzun yıllar hizmet etmesi sağlanacaktır.

https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/aatde-calisan-tekn-k-personele-il-sk-n-tebl-g-20190524082638.pdf