Blog

Endüstriyel Simbiyoz Nedir?

Endüstriyel Simbiyoz Nedir?

Endüstriyel simbiyoz tercihen birbirine fiziksel olarak yakın olup, normalde birbirlerinden bağımsız çalışan iki veya daha fazla ekonomik işletmenin bir araya gelerek hem çevresel performansı hem de rekabet gücünü artıracak uzun süreçli ortaklıklar kurması ve dayanışma içinde çalışmasını temsil eder. Diğer bir ifadeyle işletmeleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak kullanım yaklaşımı çerçevesinde bir araya getirmektedir. Buna ek olarak işletmelerin bir ortak eğitim programları, ortak çözümler üretilmesi ve ortak adımlar konusunda değerlendirilir.

Endüstriyel Simbiyoz Amacı

Endüstriyel simbiyoz, Ar-Ge, inovasyon ve kümelenme faaliyetlerinin yanı sıra, yeni iş alanları yaratma potansiyeli ile girişimciliği ve bölgesel kalkınmayı destekleyen bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır.

Endüstriyel Simbiyoz Kazanımları

 • Kaynak Tüketiminde Azalma,
 • Depolamaya Giden Atık ve Tehlikeli Atık Miktarında Azalma
 • Karbondioksit Salınımında Azalma,
 • Su Tasarrufu,
 • Üretim Maliyetinde Düşüş,
 • Ek Satışlar,
 • Yaratılan İş İstihdam,
 • Özel Sektör Yatırımları,
 • İnovasyon ve Girişimciliğe Katkı,
 • Çevresiyle Uyumlu /Rekabetçi Endüstriyel Bölgeler,
 • İşbirliği Kültüründe Gelişme,
 • Mevzuata Uyum vs.
Dünyada Endüstriyel Simbiyoz Örnekleri

Kalundborg-Danimarka

Endüstriyel Simbiyoz modeli tam anlamıyla ilk defa Kalundborg, Danimarka’daki Eko-Endüstriyel parkda uygulanmıştır. Kalundborg’daki ana ortaklar (petrol rafinerisi, alçı plak tesisi, güç santrali, Kalundborg belediyesi) arasında yeraltı suyu, atık su, buhar ve elektriğin yanı sıra çeşitli diğer atık/artıkların değişimi söz konusu olmuştur.

Bu uygulama kapsamında yılda ortalama 2,9 milyon ton madde değişimi gerçekleştirilmiş, su tüketimi %25 azaltılmış ve 5000 konut atık ısı ile işletilen merkezi ısıtmadan yararlanmıştır. Bu birliktelik çevresel ve ekonomik verimliliği ciddi bir şekilde artırmış ve aynı zamanda yeni istihdam olanakları, teknolojik iyileşme, atık yönetimi maliyetlerinde ciddi bir azalma, önemli bir bilgi birikim ve paylaşımı gibi faydalar da sağlamıştır.

Türkiye’deki Endüstriyel Simbiyoz Örneği

İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Uygulama Aşaması Türkiye’de 2011-2014 yılları arasında TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı)tarafından yürütülen “İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi – Uygulama Aşaması” kapsamında da fizibilite çalışması tamamlanarak hayata geçen/ yatırım aşamasına gelen ya da yapılabilirliği ortaya konan toplam 8 simbiyotik uygulama (örnek proje) ile aşağıdaki kazanımların elde edileceği ortaya konmuştur.

Gökhan ÇIĞRIKÇI

Çevre Mühendisi

KAYNAK:

https://www.bebka.org.tr/admin/datas/sayfas/…/EndustriyelSimbiyozBrosur_son.pdf

https://www.slideshare.net/TTGV_Sunum/endstriyel-simbiyoz-ve-uygulama-rnekleri-1617112015