Takipte Kalın

Atıksu Bilgi Sistemi

Atıksu Bilgi Sistemi

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ve Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik’ te değişiklik yapılmıştır.

  1. 08.07.2019 tarih ve 30825 Mükerrer sayılı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
  • 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine geçici madde eklenmiştir.
  • Aynı Yönetmeliğin Ek-3B (Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri) ve Ek-3C’si (Çevre İzin Veya Çevre İzin Ve Lisans Sürecinin Tamamlanması Aşamasında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler) değişikliğe uğramıştır.
  1. 08.07.2019 tarih ve 30825 Mükerrer sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği;
  • 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (p) bentleri değiştirilmiş ve aynı fıkraya (z) ve (aa) bentleri eklenmiştir.
  • Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları değiştirilmiştir.
  • Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.
  • Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiş ve aynı maddeye beşinci fıkra eklenmiştir
  1. 08.07.2019 tarih ve 30825 Mükerrer sayılı Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik
  • 21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Böylelikle; Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firması Belge Başvurularında ilgililerde aranan belge şartları yeniden düzenlenmiştir.

 

Kaynak:  http://www.resmigazete.gov.tr/