Blog

Çevre İzin ve Lisans Süreçleri

Çevre İzin ve Lisans Süreçleri

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (ÇİLY)” kapsamında, göstermiş olduğu faaliyete göre değerlendirilen işletmelerin Ek listelerde belirlenen yerlerine bağlı olarak Çevre İzin ve Lisans Belgesi alması gerekmektedir. Adı geçen Yönetmeliğin Ek listelerinde yer alan işletmeler ÇİLY Madde – 5 (2)’ ye göre öncelikle Geçici Faaliyet Belgesi, Madde – 5 (3)’ e göre de Geçici Faaliyet Belgesi alan işletmeler belge tarihi itibari ile 1 yıl içerisinde Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi almak zorundadır.

İşletmelerin başvuru süreçlerinde, Ek – 1 listesinde olan işletmeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ek – 2 listesinde olan işletmeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri değerlendirme yaparak belgeleri vermeye yetkilidir.

Belgelerin alınma süreci aşağıda verilmiştir;

  • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı: İşletmenin bağlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (ÇŞİM)’ ne başvuru yapılır. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazıları için başvurular Entegre Çevre Bilgi Sistemi öncesinde elden yapılmakta iken, EÇBS’ nin devreye alınması ile birlikte online olarak yapılacaktır. Başvuruya binaen yapılacak denetimlerde başvuru konusuna göre (emisyon, atıksu, gürültü, derin deniz deşarjı ve/ veya lisans konusu vb.) fiziki şartlar kontrol edilir ve ÇİLY Ek listelerinde tabi olacağı yönetmelik maddesi nihai olarak ÇŞİM tarafından belirlenir. Belirlenen maddeye göre; fiziki şartları sağlayan işletmelere İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde düzenlenir ve 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. Belge alınmasından itibaren 1 sene içerisinde geçici faaliyet belgesi başvurusunun yapılması gerekmektedir.
  • Geçici Faaliyet Belgesi: İşletmenin tabi olduğu yönetmelik maddesi belirlendikten sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) üzerinden ÇİLY Ek – 3A ve Ek – 3B deki belge, bilgi ve raporlar ile başvuru yapılır. Yapılan başvuru Ek – 1 kapsamında ise Bakanlık, Ek – 2 kapsamında ise ÇŞİM tarafından değerlendirilir. Bu başvurunun değerlendirilme süresi; Madde – 8 (1)’ e göre 30 gün olarak belirlenmiştir. Eksiklik bulunması halinde 60 gün süre verilerek eksikliklerin kapatılması istenir. Kapatılan eksiklikler 20 gün içerisinde değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda, 1 yıl geçerli olan Geçici Faaliyet Belgesi düzenlenir. Eksiklikler kapatılmaz ise başvuru iptal edilir.
  • Valilik Tespit Raporu (VTR): İşletme almış olduğu Geçici Faaliyet Belgesi sonrasında bağlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ ne VTR başvurusu yapar. Valilik Tespit Raporunun amacı; İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısının alınmasından sonra geçen süreç içerisinde işletmede yapılan herhangi bir değişiklik var ise bunun tespitidir. Bu süreç içerisinde değişiklik yok ise belge hazırlanır. Eğer bir değişiklik saptanır ise veya düzeltilmesi gereken işlemler var ise bunların yapılması sağlanır. Akabinde VTR düzenlenerek işletmeye teslim edilir.
  • Çevre İzin Belgesi Başvurusu: İşletme almış olduğu Geçici Faaliyet Belgesinin yayımlanmasından itibaren, ÇİLY Madde – 9 (1)’ e göre 180 gün içerisinde Ek – 3C’ deki bilgi, rapor ve belgeler ile çevre izin belgesi için başvuru yapmakla yükümlüdür. Başvuru Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) üzerinden yapılır. Ek – 1 listesindeki firmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ek – 2 listesindeki firmalar ise bağlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Başvuru tarihinden itibaren 60 gün içerisinde değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucunda herhangi bir eksiklik tespiti olursa Madde – 9 (3)’ e göre bildirim tarihinden itibaren 90 gün süre içerisinde tamamlanmak zorundadır. Yapılan başvurunun uygun bulunması durumunda Çevre İzin Belgesi düzenlenir ve E-izin sistemi üzerinden yayımlanır.

Çevre İzin Belgesi, Madde – 11 (1)’ e göre 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir ve işletme belge tarihinin bitmesinden 180 takvim günü öncesinde başvuru yapmak ve çevre izin belgesi süresi bitmeden belgesini yenilemekle yükümlüdür.

Çevre İzin Belgesinin Yenilenmesi Süreçleri aşağıda verilmiştir;

  • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı ve Valilik Tespit Raporu: İşletmenin, yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda yeniden İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı ile Valilik Tespit Raporu için başvuruda bulunması gerekmektedir.
  • Çevre İzin Belgesi Başvurusu: İşletme almış olduğu İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı ve Valilik Tespit Raporu ile birlikte diğer istenen bilgi/ belge ve raporları da ekleyerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) üzerinden yapmalıdır. Ek – 1 listesindeki firmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ek – 2 listesindeki firmalar ise bağlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Başvuru tarihinden itibaren 60 gün içerisinde değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucunda herhangi bir eksiklik tespiti olursa Madde – 9 (3)’ e göre bildirim tarihinden itibaren 90 gün süre içerisinde tamamlanmak zorundadır. Yapılan başvurunun uygun bulunması durumunda yenden Çevre İzin Belgesi düzenlenir ve E-izin sistemi üzerinden yayımlanır.

ÇİLY; Madde – 11 (2)’ ye göre belirtilen durumlarda 30 takvim günü içerisinde çevre izin alma süreci yeniden başlatılır.

  • İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi
  • İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi
  • İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi
  • İşletmenin toplam üretim kapasitesinin veya toplam yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması veya artış miktarının bu yönetmeliğin Ek – 1 listesi kapsamında yer alması.

Kapasite artışı hesaplanırken Çevre İzin Belgesi başvurusunda geçerli olan kapasite raporu dikkate alınarak hesaplama yapılması gerekmektedir.

Madde – 12’ ye göre; işletme sahibi veya unvanı değişmesi durumunda 3 ay içerisinde başvuru yapılır. Değerlendirme neticesine göre uygun bulunması durumunda mevcut belge geçerlilik tarihi değişmemek kaydı ile belge yeniden düzenlenir.

** Yapılacak başvurularda kullanılacak olan belgelerdeki adres, unvan, faaliyet konusu, kapasite vb. bilgilerin güncel ve gerçek durumu yansıtıyor olması gerekmektedir Uygun olmayan veya eski tarihli belgelerin güncellenerek başvurularda kullanılması sağlıklı bir başvuru yapılması açısından önemlidir.

Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan işletmelere dair istatistiki bilgiler aşağıda verilmiştir;

Çevre İzin Konusu Geçici Faaliyet Belgesi Çevre İzin Belgesi
Hava Emisyon 1583 12111
Atıksu Deşarjı 310 3578
Çevresel Gürültü 98 525
Derin Deniz Deşarjı 3 3
Çevre Lisans Konusu Geçici Faaliyet Belgesi Çevre İzin ve Lisans Belgesi
Ambalaj Atığı Geri Kazanım 216 838
Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma 104 584
Atık Ara Depolama 10 32
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme 12 72
Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım 3 15
Atık Kabul Tesisi 8 113
Atık Yağ Geri Kazanım 18 25
Atık Yakma ve Beraber Yakma 7 53
Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi 4 26
Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım 2 11
Bitkisel Atık Yağ Ara depolama Tesisi 18 37
Biyometanizasyon 6 2
Düzenli Depolama- 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 2 13
Düzenli Depolama- 2. Sınıf (Belediye Atıkları ve Tehlikesiz Atık Düzenli Depolama) 17 55
Düzenli Depolama- 3. Sınıf (İnertAtık Düzenli Depolama) 1 6
Hurda Metal/ ÖTA İşleme 16 62
Kompost 5 3
Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama 9 106
Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım 5 29
PCB Arındırma 1 7
Tanker Temizleme 7 67
Tehlikeli Atık Geri Kazanım 65 271
Tehlikesiz Atık Geri Kazanım 409 640
Tıbbi Atık Sterilizasyon 8 50

 

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (http://webdosya.csb.gov.tr)

Sinan BAŞARIR

Çevre Yüksek Mühendisi