Bakanlık Duyuruları

DUYURU

DUYURU

06.05.2014 tarihli ve 28992 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yönünden) iptali talebiyle Danıştay 14. Daire’nin 2014/6194 esasına kayden açılan davada, 03.06.2015 tarihli ve E.2014/6194, K.2015/4810 sayılı karar ile anılan maddenin iptaline karar verilmiştir. Söz konusu karar Bakanlığımızca temyiz edilmiş, düzeltme yoluna başvurulmuş,  ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 11/04/2019 tarihli ve E.2018/3569, K.2019/1733 sayılı kararı ile karar düzeltme isteminin reddine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, çevre danışmanlık firması yeterlik belgesi başvurularının; 21.11.2013 tarihli ve 28828 sayılı Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan :

“Çevre danışmanlık firmasında en az 5 (beş) çevre görevlisinin sürekli istihdam edilmesi ve bunlardan;

a) Birinin, kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış koordinatör çevre görevlisi olması,

b) En az birinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip çevre mühendisi veya çevre mühendisliği, çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış çevre görevlisi olması

c) En az birinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 2 (iki) yıllık mesleki tecrübeye sahip çevre görevlisi olması, zorunludur.”

Hükmü doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

Kaynak: https://ced.csb.gov.tr