Takipte Kalın

Kirletici Salım Ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği Yayınlanmıştır!

Kirletici Salım Ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği Yayınlanmıştır!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 04.12.2021 tarih ve 31679 sayılı Resmi Gazete ile “Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği” yayınlanmıştır.

Bu yönetmelikle; yönetmeliğin Ek 1 listesinde yer alan işletmelerden kaynaklı kirleticilerin salım ve taşıma kaydının oluşturulmasına yönelik usul ve esasların düzenlenmesi, yayılı kaynaklar ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması amaçlanmaktadır.

KSTK (Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı): Çevresel konularda karar verme süreçlerine halkın katılımını kolaylaştırmak ve çevre kirliliğini önlemeye ve azaltmaya katkı sağlamak amacıyla oluşturulan, halkın erişimine açık ve elektronik bir veri tabanı olan Kirletici Salım ve Taşıma Kaydını,

Madde: Radyoaktif maddeler hariç olmak üzere, herhangi bir kimyasal element veya bunun bileşiklerini,

Raporlama Yılı: Kirleticilerin salımları ve tesis dışına taşınmaları ile ilgili verilerin ait olduğu takvim yılını,

Salım: İnsan faaliyeti sonucunda; dökülme, yayılma, boşaltma, enjekte etme, bertaraf etme, atma ile atık su arıtımıyla sonuçlanmayan kanalizasyon sistemleri üzerinden salım dahil olmak üzere; kasıtlı veya kazara, rutin veya rutin olmayan şekilde olup olmadığına bakılmaksızın kirleticilerin çevreye bırakılmasını,

Taşıma: Atıkların geri kazanım veya bertaraf edilmesi için ya da atıksudaki kirleticilerin atıksu arıtma tesisinde arıtılması için tesis sınırları dışına çıkarılmasını,

Teknik Birim: Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen faaliyetlerden bir veya birden fazlası ile söz konusu alanda yürütülmekte olan faaliyetlerle teknik bağlantısı olan ve emisyon ile kirlilik üzerinde etki oluşturabilecek doğrudan ilişkili herhangi diğer faaliyetlerin gerçekleştirildiği; tüm ekipman, yapı, boru, makine, alet, yükleme ve boşaltma alanlarını kapsayan sabit teknik üniteyi,

Tesis: Aynı alanda bulunan ve aynı gerçek ya da tüzel kişi tarafından işletilen bir ya da birden fazla sayıdaki teknik birimi,

Veri Yayımlama Eşik Değeri: Kirleticilerin havaya, suya ve toprağa salımı için bu Yönetmeliğin Ek-3’ü Sütun 1’de belirtilen eşik değerleri,

Yayılı Kaynaklar: Toprak, hava ve su ortamlarına salınan ve birleştiğinde bu ortamlara etkisi önemli olabilecek kirleticiler için her bir münferit kaynaktan rapor toplamanın uygulamada imkânsız olduğu çok sayıdaki küçük veya dağınık halde bulunan kaynakları,

İfade eder.

Yönetmelik Kapsamında Yer Alan İşletmelerin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları;

 1. a) Tesisi KSTK sistemine kaydettirmekle,
 2. b) İşletmecinin değişmesi veya tesiste KSTK raporlamasını etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olması durumunda KSTK’da gerekli güncellemenin yapılabilmesi için Bakanlığı bilgilendirmekle,
 3. c) Yıllık raporları tesisler için belirlenen zaman diliminde, Bakanlıkça belirlenen biçimde sunmakla,

ç) Bakanlığın ve/veya valiliğin reddettiği raporları düzeltmek ve talep edilmesi durumunda onaylama ve/veya veri doğrulama çalışmalarına yönelik bilgi ve belgeleri muhafaza etmek ve sunmakla,

 1. d) Yıllık raporlarda sunulan bilgilerin eksiksiz ve nitelikli olmasını sağlamakla, yetkili ve sorumludur.

Tesisin KSTK Sistemine Kayıt Olması

Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde listelenen faaliyetlerden biri ya da birkaçını yürütmekte olan her bir tesisin işletmecisi;

 1. a) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan tesisler için Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından 6 ay içerisinde,
 2. b) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulan tesisler için söz konusu tesise ilişkin iznin alındığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde veya
 3. c) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşecek olan kapasite veya faaliyet değişikliği sonucunda KSTK raporlaması yükümlülüğü oluşan tesisler için değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde

Bakanlık KSTK sistemine kayıt olur.

(2) KSTK sistemine kayıt olmak için tesis, Bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde belirtilen bilgileri Bakanlığın belirleyeceği şekilde sunar.

Kayıtta Değişiklik Yapılması

(1) Tesisin KSTK kayıt bilgilerinin veya işletmecisinin değişmesi veya tesiste KSTK raporlama zorunluluğunu etkileyebilecek herhangi bir değişiklik meydana gelmesi durumunda; işletmeci değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Bakanlığı KSTK kaydında değişiklik yapılmak üzere yazılı olarak bilgilendirir.

(2) Birinci fıkradaki bilginin alınmasından sonraki 30 gün içerisinde Bakanlık KSTK’yı günceller.

Tesisin Faaliyetine Son Vermesi

(1) Tesisin faaliyetine son vermesi durumunda işletmeci faaliyetin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Bakanlığı yazılı olarak bilgilendirir.

(2) Birinci fıkradaki bilginin alınmasından sonraki 30 gün içerisinde Bakanlık KSTK’yı günceller.

Raporlama Gereklilikleri Nelerdir;

(1) Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen faaliyetlerden biri veya daha fazlasında ilgili kapasite eşiklerinin üzerindeki her bir tesisin işletmecisi, aşağıda sıralananlara dair bilginin ölçüme, hesaplamaya veya tahmine dayalı olduğunu da belirterek;

 1. a) Bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtilen kirleticilerin havaya, suya ve toprağa salım miktarlarını,
 2. b) İkinci fıkrada belirtilen arazi ıslahı ve derine enjeksiyon ile ilgili bertaraf etme faaliyetleri hariç olmak üzere; yıllık toplam miktarı 2 tonu aşan tehlikeli atıkların ve yıllık toplam miktarı 2000 tonu aşan tehlikesiz atıkların geri kazanım veya bertaraf için tesis dışına taşınması durumunda; geri kazanım için “R” ve bertaraf için “D” ile belirtilecek şekilde, taşınan tehlikeli ve tehlikesiz atığın toplam miktarlarını ve tehlikeli atıkların sınırlar ötesi hareketleri için geri kazanım veya bertaraf firmasının adı ve adresi ile geri kazanım veya bertaraf etme işleminin yapıldığı yeri,
 3. c) Kanalizasyon sistemleri aracılığı ile yapılan taşımalar dahil olmak üzere; atıksu arıtımı için tesis dışına taşınan atıksudaki bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde anılan kirleticilerin miktarları ile ilgili atıksu arıtma tesisinin adı, adresi ve bulunduğu nehir havzasını,

Bakanlığa yıllık olarak raporlar.

(2) Arazi ıslahı veya derine enjeksiyon bertaraf işlemlerine tabi olan atık, yalnızca atığın kaynağı olan tesisin işletmecisi tarafından toprağa salım olarak bildirilir.

(3) Verilerin ölçüm veya hesaplama yapılarak belirlendiğinin belirtilmesi halinde, hangi analitik metot ve/veya hesaplama metodunun kullanıldığı bildirilir.

(4) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında rapor edilen bu Yönetmeliğin Ek-3’ündeki salımlar, tesis alanındaki bu Yönetmeliğin Ek-1’ine dahil olan faaliyetlerdeki tüm kaynaklardan gelen tüm salımları içerir.

(5) Birinci fıkra ila dördüncü fıkrada belirtilen bilgiler, tüm kasıtlı, kazara, rutin ve rutin olmayan faaliyetlerin toplamından kaynaklanan salımlar ve taşımalara ilişkin bilgileri içerir. İşletmeciler bu bilgileri paylaşırken, varsa kazara meydana gelen tüm salımlarla ilgili veriyi de belirtir.

(6) İşletmeci, tesisin salımları ile taşımaları hakkında raporlama için gereken bilgileri gereken sıklıkta toplar.

(7) İşletmeci raporu hazırlarken 19 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun ve Bakanlık tarafından onaylanmış olmaları halinde uluslararası geçerli metotlara göre izleme verilerini, emisyon faktörlerini, kütle denge denklemlerini, dolaylı izleme veya diğer hesaplamaları, mühendislik kararlarını ve diğer metotları içeren en iyi bilgileri kullanır.

(8) Bu Yönetmelik uyarınca Bakanlığa bilgi verirken işletmeci, bu Yönetmeliğin Ek-4’ünde belirtilen formatta Bakanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen elektronik veri tabanını kullanır.

(9) İşletmeci, tesisin raporlama yılının tamamında faaliyet gösterip göstermediğinden ve tesisin yarı zamanlı ya da mevsimsel çalışıp çalışmadığından bağımsız olarak, o raporlama yılı için Bakanlığa yıllık rapor sunmakla yükümlüdür.

Kayıt Tutma Yükümlülüğü

(1) İşletmeci, rapor edilen bilgilerin elde edildiği verilerin kayıtlarını ve 11 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen bilgileri ilgili raporlama yılının sonundan itibaren beş yıl boyunca, Bakanlık ve valilik tarafından gerektiğinde incelenebilmeleri için muhafaza eder.

(2) Bu kayıtlar ayrıca verilerin toplanması için kullanılan yöntemi de içerir.

Raporlama, Doğrulama Ve Onay İçin Son Tarihler

MADDE 14 – (1) Her bir raporlama yılına ait bilgilerin işletmeci tarafından raporlanması için son tarih bir sonraki yılın 31 Mart günüdür.

(2) Her bir raporlama yılına ait bilgilerin valilik tarafından doğrulanması için son tarih bir sonraki yılın 30 Haziran günüdür.

(3) Her bir raporlama yılına ait bilgilerin Bakanlık tarafından onaylanması için son tarih bir sonraki yılın 30 Eylül günüdür.

Veri Doğrulama Ve Onay Sürecinin Aşamaları

(1) İşletmeciden yıllık raporun alınması üzerine, valilik yıllık raporda sunulan bilgilerin geçerliliğini denetlemek için gerekli kontrolleri yapar.

(2) Sunulan bilginin eksik olması ya da hatalı görünmesi halinde, valilik sorunlu hususlar hakkında işletmeciyi bilgilendirir ve işletmeciden bilgileri, belirleyeceği süre içerisinde, tamamlayıp düzeltmesini ister.

(3) İşletmeci tarafından düzeltilen rapor valilik tarafından ikinci kontrole tabi tutulur, raporun uygun olması durumunda valilik raporu doğrular, yine uygun olmaması durumunda işletmeciyi bilgilendirir ve işletmeciden bilgileri, belirleyeceği süre içerisinde, tamamlayıp düzeltmesini ister.

(4) İşletmeciden alınan yıllık raporun valilikçe üçüncü kez reddedilmesi durumunda, valilik sorunlu hususların belirtildiği bir ret raporu hazırlar ve raporu Bakanlığa iletir, bir nüshasını da işletmeciye gönderir.

(5) Valilik yıllık raporu doğruladığında Bakanlığa da bilgi verir.

(6) Bakanlık, valilik tarafından doğrulanmış yıllık raporu teslim aldığında, yıllık raporu onaylamak için tüm uygun kontrolleri yapar.

(7) Doğrulanmış bir yıllık rapordaki bilginin eksik olması ya da hatalı görünmesi halinde, Bakanlık sorunlu hususlar hakkında valiliği bilgilendirir; ayrıca valiliğin işletmeciden bilgileri, belirleyeceği süre içerisinde, tamamlamasını ve düzeltmesini talep etmesini ister.

(8) Bakanlığın doğrulanmış bir yıllık raporu ikinci kez onaylamaması halinde, Bakanlık doğrudan işletmeci ile temasa geçer ve işletmeciden bilgileri, belirleyeceği süre içerisinde, tamamlayıp düzeltmesini ister ve konuya ilişkin valiliği bilgilendirir.

(9) Bakanlığın valilikten bir ret raporu alması halinde, Bakanlık doğrudan işletmeci ile temasa geçer ve işletmeciden bilgileri, belirleyeceği süre içerisinde, tamamlayıp düzeltmesini ister ve konuya ilişkin valiliği bilgilendirir.

(10) Bakanlık yıllık raporu onayladığında işletmeciye bilgi verir ve konuya ilişkin valiliği bilgilendirir.

(11) Bakanlığın onaylamış olduğu yıllık raporda yer alan bilgilerin doğru olmayabileceğinin anlaşılması halinde, Bakanlık doğrudan işletmeci ile temasa geçip konu ile ilgili açıklama talep eder ve gerekli olduğunda işletmeciden bilgileri, belirleyeceği süre içerisinde, düzeltmesini ve yıllık raporu Bakanlığa yeniden sunmasını ister.

(12) İşletmecinin yıllık raporda yer alan bilgileri tamamlaması veya düzeltmesi için valiliğin veya Bakanlığın belirleyeceği süre 3 iş gününden az, 3 aydan fazla olamaz.

Kılavuzlar

(1) Aşağıdaki hususlar da dâhil olmak üzere, Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili kılavuzları bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde yayınlar. Bu kılavuzlara;

 1. a) Raporlama usulleri,
 2. b) Rapor edilecek veriler,
 3. c) Kalite güvencesi ve değerlendirmesi,

ç) Onaylanmış salım belirleme ve analitik metotlar ile numune alma metotlarının belirtilmesi,

 1. d) Doğrulama prosedürleri,

Geçiş Hükmü

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk raporlama yılı, ilk tam takvim yılıdır.

(2) Bu Yönetmeliğin beşinci ve sekizinci bölümlerinde yer alan KSTK’nın halka açılması ile ilgili hükümleri Bakanlık tarafından teknik altyapı tamamlanana kadar uygulanmaz.

Yürürlük

(1) Bu Yönetmeliğin;

 1. a) Ek-1’inde yer alan faaliyetlerden;

1) Enerji sektörü ile metal üretimi ve işlenmesi için yayımı tarihinde,

2) Mineral/maden sanayisi ve kimya sanayisi için yayımı tarihinden bir yıl sonra,

3) Atık ve atıksu yönetimi ile kağıt ve ahşap üretimi ve işlenmesi için yayımı tarihinden iki yıl sonra,

4) Yoğun hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, gıda ve içecek sektöründe hayvansal ve bitkisel ürünler ile diğer faaliyetler için yayımı tarihinden üç yıl sonra,

 1. b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Kaynakhttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211204-1.htm