Blog

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi

21 Aralık 2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği” ile Türkiye’de toplanan atık yağ miktarının artırılması amacıyla motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin kayıt altına alınması ve belgelendirilmesi şartı getirildi.

Motor yağı değişimi yapılan işletmelerin bağlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ nden 5 yıl geçerli olacak “Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesini” alması zorunluluğu bulunmaktadır.

İl Müdürlüğünden izin belgesi almış motor yağı değim yapılan akaryakıt istasyonlarını, tamirhaneler, servisler ve diğer motor yağı değişim yapılan işletmeler Motor yağı Değişim Noktası olarak tanımlanmaktadır.

Motorlu araç sahiplerinin motor yağı değişimlerini il müdürlüğünden izin belgesi almış motor yağı değişim noktalarında yaptırmaları esastır. Tüzel kişiler harç olmak üzere motorlu araç sahibi gerçek kişiler, yağ değişimini kendileri yapmaları halinde oluşan atık motor yağlarını motor yağı değişim noktalarına teslim ederler.

Motor yağı değişim yapılan işletmeler, Atık Yönetim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il müdürlüğüne başvurarak Ek-3’te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgiler çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Motor yağı değişim yapılan işletmeler, 01.01.2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümler çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür.

Emirhan YERYARAN
Çevre Mühendisi

Kaynak:
2112.2019 tarih ve 30985 sayılı “Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği”