Bakanlık Duyuruları

Yeniden Kullanılabilir Ambalajlar İçin Hazırlanacak Depozito Uygulama Plânları Ve Depozito Bildirimleri İle İlgili Duyuru

Yeniden Kullanılabilir Ambalajlar İçin Hazırlanacak Depozito Uygulama Plânları Ve Depozito Bildirimleri İle İlgili Duyuru

Bilindiği üzere Bakanlığımızca 29.06.2020 tarihli ve 132871 sayılı Olur ile “Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar” yayımlanmıştır.

Yeniden/tekrar kullanılabilir ambalajlar ile piyasaya ürün sunan ve bu ambalajlara Usul ve Esaslarda belirtilen kriterler doğrultusunda depozito sistemini uygulayan/uygulayacak olan piyasaya sürenler Bakanlığımız Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinde yer alan format doğrultusunda depozito planı hazırlayarak yine sistem üzerinden Bakanlığa sunacaklardır.

Sunulan planlar Bakanlığımızca Usul ve Esaslar doğrultusunda değerlendirilerek, uygun bulunması durumunda bu plana sistem üzerinden kod numarası tahsis edilecek ve uygulamalar bu plan doğrultusunda yürütülecektir.

Piyasaya süren işletmeler tarafından hazırlanacak depozito planı; her ambalaj cins için (cam, kâğıt-karton, plastik, metal, ahşap, kompozit) ayrı olacak şekilde Bakanlığımız Ambalaj Bilgi Sistemindeki “Depozito Uygulamaları” başlığı altında yer alan “Depozito Planları” bölümünden “Yeni plan ekle” ile hazırlanacaktır.

Hazırlanan depozito uygulama plânları Bakanlıkça incelendikten sonra usul ve esaslar kapsamında hazırlandığı uygun bulunanlar sistem üzerinden uygulamanın yapılacağı İl Müdürlüğünce görülebilecek/incelenebilecektir. Söz konusu plânlar piyasaya sürenin bağlı bulunduğu il müdürlüğü ile ayrıca plân kapsamında yer alan tesislerin bulundukları il müdürlüklerine de iletilecektir. İlgili İl Müdürlükleri ambalaj bilgi sistemi üzerinden sunulan plân doğrultusundaki çalışmaların usul ve esaslara ve plânın kendisine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini kontrol ve takip edeceklerdir.

Usul ve Esaslar çerçevesinde hazırlanan depozito uygulama plânları kapsamındaki uygulamalara ilişkin bildirimler piyasaya sürenler tarafından aylık olarak ambalaj bilgi sistemi üzerinden Bakanlığımıza yapılacaktır. Bildirimler piyasaya sürenlerin ambalaj bilgi sisteminde yer alan “Giriş Paneli” bölümünden yapılabilmektedir. Piyasaya sürenlerce depozito uygulamaları kapsamında yapılacak bildirimler depozito uygulama plânının kapsadığı tesislerin bulunduğu İl Müdürlüklerince de incelenecek ve uygulama piyasaya sürenin kayıtlı bulunduğu İl Müdürlüğünce koordine edilecektir.

Bildirimler ambalaj bilgi sisteminde yer alan yönlendirmeler doğrultusunda yapılacaktır. Bildirimler depozito uygulamaları kapsamında aylık olarak her bir iade-piyasaya sürme işlemi özelinde yapılabildiği gibi, satış noktası özelinde toplu olarak da yapılabilecektir. (Örnek: (A) Piyasaya Süren firması (B) bayisine bildirime esas dönem boyunca yapmış olduğu satışlara ve bu bayiden alınan iadelere ilişkin bildirimi toplu olarak tek kalemde yapabilecektir.) Ancak toplu olarak yapılacak bildirimlerde sistem üzerinden ayrıntılı bir Excel dosyası sunulması, bu dosyada bildirim paneli altında yer alan başlıkların tamamına ilişkin bilgilerin bulunması, söz konusu bilgilere ilişkin belgelerin piyasaya sürenlerce saklanması ve yetkililer tarafından talep edilmesi durumunda bu belgelerin sunulması gerekmektedir.

Kaynak: Ambalaj Bilgi Sistemi