Bakanlık Duyuruları

Hava Alıcı Ortamında (İmisyon) Merkaptan Parametresinin Ölçülmesi ve Analizi Hakkında!

Hava Alıcı Ortamında (İmisyon) Merkaptan Parametresinin Ölçülmesi ve Analizi Hakkında!

Bilindiği üzere, SKHKK Yönetmeliği Ek-2 de yer alan Tablo 2.3 de; bazı sanayi tesisleri için uyulması gereken Hava Kalitesi Sınır Değerleri, UVS ve KVS olarak (Pasif ve Aktif ölçüm metoduna göre) ayrı ayrı verilmiştir. Merkaptan parametresi için de aktif ve pasif ölçüm metoduna göre sınır değerler bu tabloda yer almaktadır.

Hava alıcı ortamında merkaptan ölçümlerinin sağlıklı olarak nasıl yapılabileceği konusunda Yetkili laboratuvarlar tarafından Genel Müdürlüğümüze ulaşan talepler çerçevesinde yapılan araştırmada; hava alıcı ortamında Merkaptanın en sağlıklı biçimde Aktif ölçüm metodu ile ölçülebileceği sonucuna varılmıştır.
Bu çerçevede, SKHKK Yönetmeliği Ek-2 de yer alan Tablo 2.3 çerçevesinde yapılacak merkaptan ölçümlerinin TS 9628/ Aralık 1991 (Hava Kalitesi- Atmosferde Merkaptan Tayini) standardını veya uluslar arası kabul görmüş metotları sağlayacak şekilde örneklemesinin gerçekleştirilmesi ve analizinin yapılması gerekmektedir.
Daha önceden bu kirleticinin analizi konusunda Bakanlığımızdan yetki alan laboratuvar bulunmadığından, Çevre Ölçüm ve Analiz laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği Madde 14 bent 3 de yer alan “Bakanlıkça daha önce yetkilendirilmemiş parametrede yapılan kapsam genişletme taleplerinde, akreditasyon ve yeterlik/karşılaştırma test sonuçları 1 yıl süre ile istenmez.”  hükmü geçerlidir.

Bu konuda Aktif Metot ile ölçüm ve analiz yetkisi almak isteyen yetkili laboratuvarların, 4 ay içerinde Bakanlığımıza başvuru yapmaları durumunda Çevre Ölçüm ve Analiz laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği Madde 14 bent 3 de yer alan hüküm çerçevesinde değerlendirme yapılacaktır.

İlgililere Önemle Duyurulur